Súkromná základná umelecká škola Lučenec

AKTUALITY

Nové web stránky

/galeria/2019_2020/sutaz_VO/bahledova e.JPG

Moja Bratislava – výtvarná súťaž

Po mimoriadnych prázdninách sa organizuje výtvarná súťaž pod názvom „Moja Bratislava". Je vypísaná pre školy , aj pre jednotlivcov z celého Slovenska. Do tejto súťaže sa zapájame s 19 prácami, ktoré si môžete pozrieť tu.

Výberové konanie

Výberové konanie na pozíciu učiteľa hudobného odboru - predmet hra na gitare 

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gemerská cesta 1, Lučenec
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.7.2020
Rozsah úväzku
85%
Počet študentov školy
543

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Minimum - absolvent konzervatória , prax vítaná
Ďalšie požiadavky
Hudobný odbor - gitara
Lučenec a okolie
Zatiaľ - úväzok 19 hodín .

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola
Gemerská cesta 1
98401 Lučenec

Kontaktná osoba

Denisa Kertésová
0908132435kertesova@sgymlc.skkert.dedi@gmail.com

Záverečné práce absolventov v šk.r. 2019/2020

Záverečné práce

Zápis do ZUŠ

Naši žiaci postúpili na konzervatóriá a stredné umelecké školy!

V čase ochromenia výuky škôl z dôvodu pandémie vírusu COVID - 19 sa brány SUZŠ v Opatovej zatvorili, ale to našich pedagógov od práce neodradilo. Online vyučovanie bolo veľmi náročné pre obe strany. Umelecké školy majú za úlohu vychovávať a zvyšovať vzdelanie deti a mládeže v oblasti umenia. Pre každého pedagóga je však najvyšším úspechom keď dovedie svojho žiaka na takú umeleckú úroveň, že sa rozhodne v danom odbore pokračovať štúdiom na konzervatóriu. Príprava takého žiaka na prijímacie pohovory obnáša nemalé úsilie pedagóga ale aj žiaka samotného. Profesionalita učiteľov na SZUŠ v Opatovej sa podpísala aj napriek pandemie ku krásnym výsledkom ich práce.
Žiačka p. učiteľa T. Borskeho Gabriela Barošová bola prijatá na štúdium gitary na dve konzervatória a to v B. Bystrici a Bratislave.
Žiačka p. uč. M. Kramecovej Viktória Hámorová je prijatá na Tanečné konzervatórium v Košiciach.
Žiaci p. uč. T. Kríža a p. uč. I. Najpaverovej., a Mgr. J. Hojtelovej - Petra Spodniaková, Dominik Václavík, Radka Olšiaková, Lenka Tušimová, Mária Kováčová, boli prijatí na rôzne stredné umelecko-priemyselné školy odbor výtvarný.
Gratulujeme študentom držíme im palce v ich ďalšom rozvoji a budeme naďalej sledovať ich umelecké úspechy.
Dievčatá a chlapci sme na vás hrdí.
P. uč. Monika Kramecová DiS.art.

Oznam, otvorenie SZUŠ

Otvorenie SZUŠ

/galeria/2019_2020/Prace_z_domu/Hanakova n.jpg

Práce z domu

Za posledné týždne naši žiaci tvorili na témy : strom, hlava poskladaná z ovocia a zeleniny a fantastické zviera. Veľa prác sa ešte dokončovalo z predchádzajúceho obdobia na tému : motýľ a parafráza umeleckého diela. Najvydarenejšie domáce práce si môžete pozrieť tu

/galeria/2019_2020/ZREKONSTRUOVANY_STRAZNY_DOMCEK_v_HALICI/IMG_20200528_105324.jpg

ZREKONŠTRUOVANÝ STRÁŽNY DOMČEK v HALIČI

Dňa 3. júna 2020 sa v obci Haliči konalo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného železničného domčeka. Zástupcovia miestnej samosprávy a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ho v tento deň oficiálne odovzdali do užívania. Zrekonštruovaný domček bude slúžiť ako múzeum, informačné centrum i oddychové miesto pre turistov a cykloturistov. V domčeku sa návštevníci zároveň dozvedia viac o maliarovi Tivadarovi Kosztkovi Csontvárym, ktorý mal v Haliči lekáreň. Svoj veľký podiel k spríjemneniu prostredia domčeka majú aj naši žiaci výtvarného odboru elokovaného pracoviska v Haliči, ktorí pod vedením pani učiteľky Izabelky Najpaverovej vytvorili hešteg (Hashtag) obce Halič. Jeho príjemné farebné maľby pritiahnu pohľad všetkých prichádzajúcich návštevníkov do tejto krásnej obce s bohatou históriou a s množstvom krásnych kultúrnych pamiatok. Fotky

Ja som včera večer našiel na fb aj video
https://www.facebook.com/ankamarcel.l/videos/2642730969342772/

galeria/2019_2020/Vitazna_praca_v_celoslovenskom_kole/kolbanyiova_a.JPG

Víťazná práca v celoslovenskom kole

Vo finále súťaže Vesmír očami detí v Hurbanove dosiahla vynikajúci úspech naša žiačka Alexandra Kolbányiová, ktorá získala ocenenie medzi víťazmi tejto súťaže. Porota v jej kategórii odmenila 15 diel, medzi nimi aj jej prácu s názvom Tanec planét. Gratulujeme jej. Víťaznú prácu a diplom si môžete pozrieť tu

Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu SZUŠ

Súkromná základná umelecká škola, Gemerská cesta 1 , 984 01 Lučenec

 

                                                                            V Lučenci, dňa  27.5.2020

 

 Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu SZUŠ v období od 01.06.2020 do konca školského roku 2019/2020

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ŠKOLY

 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci individuálnej formy vzdelávania .
 • Pedagogickí zamestnanci, ktorí patria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19 budú zabezpečovať výchovno – vzdelávaciu činnosť dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť.
 • Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.
 • K rizikovým skupinám patria:
 • tehotné ženy,
 • osoby staršie ako 60 rokov,
 • osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficitným syndrómom).
 • V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

PRI PRVOM NÁSTUPE ZAMESTNANCA DO PRÁCE

 • Pri prvom nástupe do práce  zamestnanci individuálnej formy vzdelávania školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania  Dotazník je potrebné odovzdať pri vstupe do budovy do rúk riaditeľke školy. Rovnako sa bude postupovať aj v prípade návratu zamestnanca do zamestnania po chorobe. 
 • Žiak z externého prostredia, pri prvom nástupe na vučovanie,  pri vstupe do budovy,  do rúk odovzdá svojmu triednemu učiteľovi  vyplnené čestné vyhlásenie o zdravotnom stave diaťaťa.

 ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROCESU

 • Prevádzka školy bude zabezpečená maximálne na šesť hodín denne,                            t. j. od 11:00 h do 17:00 h.
 • Pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia vyučovania z dôvodu dobrovoľnej neúčasti  žiakov na vyučovaní v  škole  bude naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie.
 • Výuka pridružených povinných predmetov  individuálnej formy vzdelávania, t.j. komorná hra, štvorručná hra, komorný a zborový spev, obligátny nástroj, nebude prebiehať. Výuka hudobnej náuky bude prebiehať naďalej dištančnou formou.
 • Všetky osoby pohybujúce sa v spoločných vnútorných priestoroch (zborovňa, toaleta, chodby, ...) musia mať nasadené rúška. Táto povinnosť platí aj  v triedach, pri samotnom vyučovaní.
 • Po skončení vyučovania ( o 17. 00 h ) je pedagogický zamestnanec povinný priestory školy do 10 minút opustiť, nakoľko následne prebehne dezinfekcia priestorov.
 • Dezinfekcia triedy ( hudobných nástrojov , kľučiek a pod.)  musí prebehnúť                po každom žiakovi po skončení hodiny. Pedagóg si musí v rozvrhu hodín vyčleniť čas na dezinfekciu ( min. 10 min. ) po každom žiakovi.
 • Rozvrhy hodín vzdelávania predmetov IF je potrebné upraviť vzhľadom na rozvrhy hodín SZŠ a okonosti spojené s opatreniami potrebnými urobiť pre zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Potrebné je upraviť rozvrhy hodín aj žiakov prichádzajúcich z externého prostredia, nakoľko ich vstup do budovy školy bude povolený až po 15. 00 h.,  aby nedošlo k stretu so žiakmi a rodičmi SZŠ.
 • Pred príchodom ( najskôr 10 min. pred začiatkom vyučovania ) sa žiak                          z externého prostredia  musí spojiť telefonicky so svojim triednym učiteľom                a počká pred budovou školy s rúškom na tvári ,  kým si ho učiteľ nevyzdvihne , následne mu zmeria teplotu, a dozrie , aby prešiel aj dezinfekciou rúk. Dáva tiež pozor , aby sa vyhli  stretnutiu s rodičmi a žiakmi SZŠ. Po skončení hodiny učiteľ dozrie na to , aby žiak ihneď opustil priestory školy.
 • Všetci žiaci a zamestnanci školy musia používať vlastné písacie potreby
 • Škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie –  záverečné skúšky, interné a triedne komcerty, výstavy,  rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb;
 • Stravovanie zamestnancov bude prebiehať individuálne vo svojich triedach. Obed si budú môcť  vyzdvihnúť na vrátnici v určitej hodine, v uzavretých obedových nádobách.

  OPATRENIA ŠKOLY KVÔLI PREVENCII NÁKAZY COVID-19

 • Do budovy školy majú povolený vstup len zamestnanci školy, žiaci.
 • Všetky osoby pohybujúce sa v škole musia dodržiavať aktuálne hygienicko – epidemiologické opatrenia.
 • Vyučovanie externých žiakov SZUŠ bude organizované tak, aby žiaci SZŠ navštevujúci zároveň aj SZUŠ neprišli do kontaktu s externými žiakmi SZUŠ.
 • Všetci žiaci SZŠ navštevujúci SZUŠ budú z ŠKD vyzdvihovaní a do ŠKD odprevádzaní v sprievode vyučujúceho SZUŠ pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení.
 • Zriaďovateľ školy zabezpečí dôkladné čistenie priestorov školy a dezinfekciu priestorov pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky školy kvôli prevencii nákazy COVID-19.
 • Zriaďovateľ školy zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do tried a na toalety vrátane papierových utierok.
 • Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Triedy budú vybavené dezinfečným gélom na ruky a dezinfakčným prostriedkom v rozprašovači  určenom na povrchy
 • Zabezpečí sa priebežné čistenie a dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov (napr. stoly, kľučky dverí).
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz denne.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Ochranné rukavice nie sú nutné, potrebné sú však pre zamestnancov pri meraní teploty,  dezinfekcii atď.
 • V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 u osôb nachádzajúcich sa v priestoroch školy riaditeľka školy bezodkladne rieši vzniknutú situáciu s miestne príslušným RÚVZ, zamestnancami školy a zákonnými zástupcami.

 

 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA  ZAMESTNANCOV ŠKOLY

 • Každá osoba absolvuje pri vstupe do budovy školy meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk. Za meranie telesnej teploty a inštruovanie vstupujúcich osôb do budovy budú zodpovedať poverení  zamestnanci  školy.

 

 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy rúško alebo rúško a ochranný štít.
 • Pedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo rúško a ochranný štít vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy. 
 • V  triedach je potrebné zabezpečiť časté a intenzívne vetranie.
 • Žiaci a všetci zamestnanci školy sú opakovane upozorňovaní na dodržiavanie aktuálnych hygienicko – epidemiologickými nariadení.
 • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

 

PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19  škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V PRÍPADE POTVRDENIA OCHORENIA

 • Škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

 

 

                                                                         …............................................................

                                                                            Denisa Kertésová DiS.art.- riaditeľka SZUŠ

galeria/2019_2020/Prace_vytvorene_doma__pocas_karanteny_-_za_posledne_2_tyzdne_.__Su_prevazne_na_temu_motyl/Lenka Tušimová.jpg

Práce vytvorené doma počas karantény - za posledné 2 týždne . Sú prevažne na tému motýľ

Práce

/galeria/2019_2020/Parafraza_umeleckeho_diela/kaplan e..jpg

Parafráza umeleckého diela

Cez mimoriadne karanténne obdobie sa vo viacerých krajinách na výzvu múzeí a galérií vytvorili zinscenované napodobneniny - parafrázy umeleckých diel. Traja naši žiaci výtvarného odboru to skúsili tiež. Ich práce sa vynikajúco vydarili. Perfektne vystihli a napodobnili známe maľby. Ich skvelé diela si môžete pozrieť tu.

Zápis

/galeria/2019_2020/Ocenenie_v_medzinarodnej_sutazi/kokavcova_vivien.jpg

Ocenenie v medzinárodnej súťaži

V českých Lidiciach , na jednej z najväčších medzinárodných výtvarných súťaží, získali dve naše žiačky ocenenie. Obe boli odmenené čestným uznaním za svoje linoryty: Vivien Kokavcová a Mária Kováčová. Do tejto súťaže sa zapojilo zo 78 krajín, 1617 škôl s 22 216 prácami – v takejto veľkej konkurencii obstáli naše výtvarníčky, začo im gratulujeme! Ich víťazné práce si môžete pozrieť tu.

galeria/2019_2020/Prace_ziakov_Kriz/bariakova barbora.jpg

Diela vytvorené cez mimoriadne prázdniny

Opäť zverejňujeme výber z Vašich krásnych prác, ktoré ste vytvorili doma cez mimoriadne prázdniny.

Práce žiakov výtvarného odboru od p. uč. Izabely Najpaverovej a p. uč. Jely Hojtelovej

Práce žiakov výtvarného odboru od p. uč. Tomáša Kríža

galeria/2019_2020/Velkonocna_sutaz_-_vyhodnotenie_/A.Benovsky.jpg

Veľkonočná súťaž - vyhodnotenie

Prihlásilo sa 47 našich žiakov. Ocenení sú 24 , a čestné uznanie dostali 20 v dvoch kategóriách. Fotky

/galeria/2019_2020/Vesmir_ocami_deti/farkasova v.JPG

Vesmír očami detí

Aj cez mimoriadne prázdniny sa vyhodnotilo okresné kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. V okresnom kole vyhrali a postúpili do celoslovenského kola v Hurbanove – v IV.kategórii: Andrej Petráš, Veronika Šprohová a Radko Gál. V V.kategórii : Vanesa Farkašová, Alexandra Kolbányiová a Nella Albínyiová. Čestné uznanie za svoju prácu získali: Teo Moravčík, Kristína Spišiaková, Lukáš Kallasch, Alžbeta Kádašiová a Petra Spodniaková. Všetkým víťazom gratulujeme! Ich práce si môžete pozrieť tu.

/galeria/2019_2020/Vytvarne_prace_ziakov_SZUS__vytvorene_doma_pocas_koronakrizy/bariakova b.jpg

Výtvarné práce žiakov SZUŠ vytvorené doma počas koronakrízy

Galéria

Veľkonočný pozdrav

ŠKOLSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ PRERUŠENIA VYUČOVANIA

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy, Gemerská cesta č. 1 v
Lučenci na základe oznámenia ministra školstva, vedy, výskumu a
športu SR Branislava Gröhlinga vychádzajúceho z rozhodnutia Úradu
verejného zdravotníctva SR reagujúceho na opatrenia týkajúce sa
zabránenia šíreniu nového koronavírusu zo dňa 24.3.2020, týmto
predlžuje prerušenie vyučovania na Súkromnej základnej umeleckej škole s
platnosťou od 30.3.2020 až do odvolania.

Denisa Kertésová DiS.art. riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej
školy

Opatrenia pre spomalenie šírenia Koronavírusu

Opatrenia pre spomalenie šírenia  Koronavírusu

Prerusenie vyucovania KORONAVIRUS

galeria/2019_2020/GABI_2020/bahledova e..JPG

GABI 2020

V Galante sa organizuje 6. ročník celoslovenskej, výtvarnej súťaže GABI 2020 na tému : farebný svet. Na túto takmer voľnú tému posielame viac ako 50 výkresov, ktoré boli vytvorené najrôznejšími technikami. Môžete si ich pozrieť tu.

galeria/2019_2020/Torun_2020/bartosova l.JPG

Torúň 2020

V poľskom Torúni sa usporiada každý druhý rok bienále grafiky, ktoré je jedno z najväčších grafických súťaží pre deti a mládež na celom svete. Do tejto prestížnej súťaže sa zapájame s najkrajšími grafikami, ktoré boli vytvorené za posledný rok. Je ich viac ako 50 a boli vyrobené technikou suchej ihly, farebného aj čiernobieleho linorytu, aj monotypie. Pozrieť si ich môžete tu.

/galeria/2019_2020/Malovana_zuska/bartos m.JPG

Maľovaná ZUŠ-ka

V Banskej Bystrici sa organizuje už 16. ročník Maľovanej ZUŠ-ky. Tohtoročná téma bola: bod. Na túto tému posielame 22 výkresov na túto celoslovenskú výtvarnú súťaž. Môžete si ich pozrieť tu.

 

galeria/2019_2020/MDZ_v_Halici/88166311_192010211897919_2253963764237860864_n.jpg

Oslava Dňa žien v obci Lupoč.

Vaša ženskosť povznáša, jar krásu v líčkach prináša, úsmevom zdobíte svet, väčšej krásy niet.
Dňa 6.marca 2020 si žiačky tanečného odboru Halič, uctili všetky mamičky, krstné mamy, starké, babičky v obci Lupoč. Pri príležitosti Dňa žien, venovali všetkým prítomným ženám svoje folklórne pásmo plné tanca, pesničiek, hovoreného slova. Fotky

galeria/2019_2020/Tanecny_odbor_v_plnom_pracovnom_nasadeni.../84066546_874138553000296_7692368873328214016_n.jpg

Tanečný odbor v plnom pracovnom nasadení...

Koniec januára a februára prebehol v plnom pracovnom nasadeni. 24.1. sme otvorili Ples požiarnikov v Lučenci. 7.2. sme sa podieľali na otváraní plesu našich Súkromných škôl v hoteli Slovan a 8.2. na zahájeni plesu v Cinobanskom kultúrnom dome. 16.2. sme vycestovali do Košíc na celoslovenskú tanečnú súťaž so sólovými choreografiami. Dievčatá boli veľmi úspešne. Miriam Kočová získala tri prvé miesta, Viktória Hámorová strieborná priečka a Mária Malčeková si domov priniesla bronzovú medailu. Maratón vystupení pokračoval 20.2. koncertom v DK Lučenec, ktorý organizovala naša škola a videlo nás okolo 1000 divákov. Rozprávka z cirkusu bola mimoriadne úspešná. Hneď na druhý deň sme uvítali v našej škole lektorov Štúdia tanca z BB aj z ich hosťami zo zahraničia. Konkrétne tanečníčka z Chile. Venovali sa našim žiačkam na workshope. Popoludní sme sa presunuli do synagógy v LC, kde sme dostali tú česť vystúpiť ako predskokan v ich tanečnom programe. Po vystúpení sme ešte na pozvanie PG školy v Lučenci otvorili ich ples. Ďakujeme dievčatám za príkladnú reprezentáciu našej školy a gratulujeme im k ich úspechu. Fotky

/galeria/2019_2020/Fasiangy_v_Halici/87459724_1382483315275271_100753984234455040_n.jpg

Fašiangy v Haliči

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožucha zima mu bude.... 21. februára sa niesla obcou Halič hudba, spev, radosť a smiech. Fašiangový sprievod sprevadzaný hrou na heligónku robil radosť po uliciach obce i v pohostinstvách. Za krásne vinše i spev vinšovníci fajné šišky dostali a na OÚ putovali. Po sprievode potešili všetkých prítomných divákov žiaci LDO Halič. Nechýbalo ani vystúpenie hudobno - speváckej skupiny Haličan, ktorá pochovaním basy dala bodku za Fašiangom. Fotky

OZ Študent - 2% za 2019

/galeria/2019_2020/Cirkus/IMG_9414.JPG

Rozprávka z cirkusu

20. februára 2020 sa uskutočnili v Divadle B.S Timravy tri koncerty našej školy. Dva koncerty , ktoré prebehli v predpoľudňajších hodinách boli predstavené žiakom a pedagógom základných a stredných škôl. Večerný koncert venovaný k 15. výročiu založenia školy si mali možnosť pozrieť rodičia a verejnosť mesta Lučenec. Koncerty mali veľký úspech . Gratulujeme žiakom a pedagógom Súkromnej ZUŠ k tomuto znamenitému výsledku Fotky

/galeria/2019_2020/Egypt/belovova b.JPG

Medzinárodná súťaž v Egypte

V egyptskej Alexandrii sa organizuje medzinárodná výtvarná súťaž na tému: Humanita a mier. Do tejto súťaže sa zapájame prvý krát a posielame 29 výkresov, ktoré sú vyhotovené s najrôznejšími výtvarnými technikami. Fotky

/galeria/2019_2020/ML2_6439_2048px.jpg

Ples Súkromných škôl

Dňa 7. 2. 2020 sa v priestoroch hotela Slovan konal 24. reprezentačný Ples Súkromných škôl v Lučenci. Jeho organizátorom bola tento rok Súkromná základná škola v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou. Slávnostnú atmosféru hneď na úvod vytvorili pedagógovia a žiačky SZUŠ krásnym hudobno - tanečným predstavením pod názvom „Rozprávka z cirkusu". Po krátkom privítaní a úderom na gong pán zriaďovateľ slávnostne otvoril ples a zábava mohla začať. Príjemným spestrením večera bolo vystúpenie hudobnej kapely Kord.
Aj tento rok nechýbala tombola, kde ceny venované našimi rodičmi, kolegami a známymi boli opäť veľmi zaujímavé. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať:

p. Becherovi – zriaďovateľ Súkromných škôl v Lučenci,
p. Mužilovi - firma Agro CS Slovakia,
p. Mužilovej - ambulancia plastickej chirurgie Privé Clinic,
rodine Šprohovej - firma Bioflame s.r.o.,
p. Garajovej – kadernícky salón B2B,
p. Galdíkovi – firma Raj dreva,
p. Barimu - spoločnosť Romantik fratelli,
rodine Kolbányiovej,
p. Janke a Ladislavovi Becherovcom,
rodine Kucejovej - firma Slovexpress,
rodine Molnárovej,
rodine Pálešovej,
rodine Budáčovej,
p. Socháňovej – kadernícky salón JAS,
p. Václavíkovej – v zastúpení spoločnosti Mary Kay,
p. Földimu - v zastúpení firmy LC Taxi,
rodine Johnson,
spoločnosti JUKOMED,
rodine Saxonove – firma DELIKÁT,
spoločnosti HYBMED,
spoločnosti LABORAMED.

Poďakovanie patrí aj majiteľom a personálu Hotela Slovan za kvalitnú spoluprácu a služby na vysokej úrovni. Fotky

Rozprávka z cirkusu

galeria/2019_2020/Polrocny_koncert_v_Halici/1.JPG

Polročný koncert v Haliči

Dňa 30. januára sa pódium v ZŠ s MŠ v Haliči zahalilo do farieb rozprávky. Rozprávky o odvážnej Vaiane. Túto krásnu rozprávku Vaiana: Legenda o oceáne venovali žiaci TO , LDO a VO elokovaného pracoviska v Haliči, svojím spolužiakom ZŠ, kamarátom z MŠ, všetkým pani učiteľkám, učiteľom za ich úspešnú prácu počas prvého polroka. Vaiana je mladá odvážna náčelníčka, ktorá sa vyplavila na oceán aby našla Mauiho, ktorý kedysi ukradol srdce Bohyne Tefity. Odvážna Vaiana spolu s Mauim premohli zlého démona ohňa a lávy Théka, vrátili srdce Tefity a tým zachránili Vaianin ostrov. Fotky

Žiaci a pani učiteľky SZUŠ

/galeria/2019_2020/Lidice_2020/bartos m.JPG

Lidice 2020

V českých Lidiciach sa usporadúva každoročne jedna z najväčších výtvarných súťaží na celom svete. Tohtoročná téma bola krajina. Prvý krát sa zapájame aj do kategórie fotografia s 12 dielami. Celkovo posielame do súťaže viac ako 60 prác vytvorené s najrôznejšími technikami. Práce si môžete pozrieť tu.

galeria/2019_2020/NAMORNICKA_PLAVBA_v_HALICI/2.JPG

NÁMORNÍCKA PLAVBA v HALIČI

Dňa 31. januára 2020 sa jedáleň ZŠ s MŠ v Haliči naplnila námorníkmi, kapitánmi aj pirátmi. Dôsledkom toho bola tradičná tematická zábava, ktorá tento rok niesla názov Námornícka plavba. Na túto námornícku loď sme nastúpili aj my žiaci a pani učiteľky TO, LDO a VO elokovaného pracoviska v Haliči a spoločne sme zahájili plavbu svojím vystúpením o odvážnej Vaiane: Legende o oceáne. Fotky

Žiaci a pani učiteľky TO, LDO, VO Halič

/galeria/2019_2020/Zitnoostrovske_pastelky/holubova l..JPG

Žitnoostrovské pastelky

Žitnoostrovské pastelky sú najväčšou súťažnou prehliadkou výtvarných prác predškolákov. Už XXI. ročník tejto celoslovenskej súťaže sa pripravuje v Dunajskej Strede, kde pocestujú aj práce našich najmenších žiakov. Môžete si ich pozrieť tu.

Prijímacie pohovory

Reprezentačný ples

galeria/2019_2020/Male_graficke_formy/brezinova b.JPG

Malé grafické formy

Do súťaže Malé grafické formy, ktoré organizuje mesto Vrútky už 13 rokov, sa prihlasujeme po prvýkrát. Podmienkou súťaže sú grafické práce, ktorých rozmer nesmie byť väčší ako 14 x 14 cm. Linoryty a suché ihly rôznych vekových kategórií spĺňajú tieto podmienky. Najkrajších 20, ktoré posielame do tejto súťaže si môžete pozrieť tu.

/galeria/2019_2020/Ples_Halic/82013064_176488686956811_89094853127831552_n.jpg

Ples Halič

Haličský - hasičský ples. Obec Halič v spolupráci s hasičským zborom v Haliči zorganizovali dňa 17.januára 2020 prvý ročník haličského - hasičského plesu. Súčasťou a spríjemnením úvodného programu boli aj naše žiačky TO elokovaného pracoviska v Haliči. Fotky

PMU 2020

/galeria/2019_2020/PMU/IMG_9005.JPG

Vernisáž PMU

Na Radnici v Lučenci sa otvoril 12. ročník putovnej výstavy Paleta mladých umelcov. Výstava poputuje do všetkých miest novohradsko – gemersko – malohontského regiónu a zo slávnostnou dernisážou bude zakončená v Revúcej v mesiaci máj. Do tohto projektu každý učiteľ výtvarného odboru prihlási s pomedzi svojich žiakov 5 prác, z ktorých jeden vyhráva cenu. Všetkým víťazom gratulujeme . Fotky z vernisáže si môžete pozrieť tu.

/galeria/2019_2020/Vianocne_koledovanie/IMG_8866.JPG

Vianočné koledovanie žiakov Súkromnej ZUŠ Lučenec - Opatová

18.12.2019 v popoludňajších hodinách sme všetkýmprítomným, okoloidúcim žiakom , rodičom a hosťom spríjemnili predvianočný čas koledami , skladbičkami a zavinšovali Pokojné, štedré a veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok. Fotky
/galeria/2019_2020/Vianocne_prehravky_HO_a_LDO_v_Halici_/79331758_494174967866405_6709608780373426176_n.jpg

Vianočné prehrávky HO a LDO v Haliči

Dňa 17.12.2019 sa trieda HO v Haliči naplnila príjemnou predvianočnou atmosférou. Žiaci HO a LDO darovali pre svojich rodičov ten najkrajší darček. Darček v podobe vianočných klavírnych kolied a scénky o tom ako sa zvieratká v lese pripravovali na Vianoce. Fotky

Vianočný pozdrav

/galeria/2019_2020/Ocenovanie_vytvarnej_sutaze_Csontvary_ocami_deti/1610.jpg

Oceňovanie výtvarnej súťaže Csontváry očami detí

V Haliči sa usporiadal nultý ročník celoslovenskej súťaže Csontváry očami detí. V I. kategórii 3. miesto získala Ria Čičmancová, v III. Kategórii taktiež na 3. mieste skončila Hana Haláková. V IV. Kategórii 2. miesto obsadila Mária Kováčová, a v V. kategórii 2. miesto získala Miroslava Cabanová a 3. miesto Daniela Šuleková. Cenu diváka získali: Ria Čičmancová, Barbora Spišiaková a Miroslava Cabanová. Cenu starostu obdržali: Nikola Pálešová a Dominika Burisová. Víťazom gratulujeme. Fotky z vernisáže si môžete pozrieť tu.

/galeria/2019_2020/Vernisaz_Malby_na_platno/IMG_8770.JPG

Vernisáž Maľby na plátno

10. 12. 2019 sa tradične otvorila naša školská súťaž a výstava Maľba na plátno. Na tohtoročnú výstavu s témou – Architektúra sa vytvorili krásne práce. Zapojil sa takmer každý žiak výtvarného odboru. Odovzdávanie cien bolo spestrené programom žiakov našej ZUŠ z hudobného a tanečného odboru. Fotky z vernisáže si môžete pozrieť tu.

/galeria/2019_2020/Malba_na_platno/yu s.JPG

Maľba na plátno

Do školskej súťaže Maľba na plátno aj tento rok sa zapojil takmer každý žiak výtvarného odboru. Tohtoročná téme bola: architektúra – cez deň, či v noci , historická, či moderná , veľkomesto, prístav, dedina, alebo iba dom. Práce sú rôznorodé a veľmi zaujímavé. Tradičná výstava z nich sa otvára 10. 12. 2019 o 15:00 hod. na Radnici v Lučenci. Pozývame Vás tam všetkých! Zatiaľ zopár vydarených diel si môžete pozrieť tu.

 

Maľba na plátno

galeria/2019_2020/Tanec_sutaz/76705251_1580613635443852_4957247202889039872_n.jpg

Tanec súťaž

V sobotu 23.11.19 sa žiačky TO Miriama Kočová, Maria Malčeková a Viktória Hámorová bojovali o medaily v Leviciach na medzinárodnej tanečnej súťaži Wintershow Levice.
Dievčatá boli úspešné a vybojovali zlato striebro i bronz v klasickom tanci junior,striebro v modernom tanci junior, bronz v klasickom tanci deti a striebro v modernom tanci deti. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov na súťaži ktorá nás čaká už v utorok 26.11.19 v Liptovskom Hrádku. Fotky

galeria/2019_2020/SLAVNOSTNE_PASOVANIE_PRVAKOV_v_ZS_s_MS_Halic/70852733_2478791599000687_7129155762965708800_n.jpg

Slávnostné pasovanie prvákov v ZŠ s MŠ Halič

Dňa 15. novembra 2019 zazneli v ZŠ s MŠ v Haliči slávnostné fanfáry. Tieto fanfáry patrili prvákom základnej školy. Prváci boli slávnostne pasovaní za žiakov školy. Ako to už býva zvykom prvákov pasoval žiak deviateho ročníka. Prváci svojim podpisom na pasovacom dekréte a sľubom prváka sľúbili nasledovné: Ja prváčik sľubujem vám, že na hodinách vždy pozor dám. Do školičky pripravím sa riadne, desiatu zjem každopádne. Písmenká napíšem perom, nakloním ich správnym smerom. Pravidlá slušného správania dodržím rád a chcem byť s každým kamarát. To všetko sľúbiť chcem, tak na svoju prvácku česť sľubujem. Súčasťou slávnosti bolo aj vystúpenie žiakov TO elokovaného pracoviska v Haliči. Sprievodné slovo patrilo žiačke LDO Evke Kučerovej. Prvákom srdečne gratulujeme. Fotky

/galeria/2019_2020/TBPD/IMG_8618.JPG

Týždeň boja proti drogám - Príbeh labutieho jazera

Pri príležitosti Týždňa boja proti drogám sme pre žiakov a pedagógov Súkromnej ZŠ predviedli muzikál Príbeh labutieho jazera. Účinkovali žiaci hudobného, literárno - dramatického a tanečného odboru, včetne elokovaného pracoviska Halič. Pozrite si fotky z podujatia...

 

Propozície medzinárodnej výtvarnej súťaže Ríša fantázie 2020

Propozície medzinárodnej výtvarnej súťaže Ríša fantázie 2020

/galeria/2019_2020/Petrohrad_ocami_deti/cicelova e.JPG

Petrohrad očami detí

Každoročná medzinárodná výtvarná súťaž Petrohrad očami detí sa pripravuje aj tento rok. Naši žiaci sa do tejto súťaže zapojili 35 krásnymi výkresmi. Ich rôznorodé práce si môžete pozrieť tu.

/galeria/2019_2020/Jesenny_koncert/IMG_8420.JPG

Jesenný koncert

Náš októbrový koncert patril hlavne našim babičkám a deduškom. Pozdravili sme ich krásnymi melódiami, ktoré zazneli v podaní našich žiakov so Súkromnej umeleckej školy. Okrem tónov bolo počuť a hovorené slovo, ktoré si pre našich seniorov pripravili žiaci LDO. Počas koncertu sme odovzdali ceny z rôznych celoslovenských či medzinárodných súťaží žiakom výtvarného odboru . Ako to prebiehalo si môžete pozrieť tu...

/galeria/2019_2020/Csontvaryho_slnecna_cesta/kovacova.JPG

Csontváryho slnečná cesta

Z príležitosti 100. výročia úmrtia tohto velikána maďarského maliarstva, ktorý istú dobu žil aj v Haliči, usporiada obec Halič nultý ročník výtvarnej súťaže Csontváryho slnečná cesta. Do tejto súťaže sa zapájame s množstvom prác, ktoré si môžete pozrieť tu.

Jesenný koncert

/galeria/2019_2020/Ucta_k_strsim/71227072_2618152418205983_8798961235728007168_n.jpg

Úcta k starším

Úcta k starším vystúpenie žiakov LDO a TO Halič babička ma naučila variť si čaj s medom. Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom. Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia. Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia. Sú to verní kamaráti, často u nich bývam. Raz im všetko s láskou vrátim, v srdiečku ich skrývam.Dňa 6.októbra 2019 sa malá sála KD v Haliči naplnila láskou. Láskou, ktorá sa ukrýva v našich srdiečkach. Láskou, ktorá patrí našim starým rodičom. My, žiaci LDO a TO elokovaného pracoviska Halič, sme našim starkovcom odovzdali darček v podobe básní, scénky, piesne a tanca. Fotky

/galeria/2019_2020/Jesenica_V_Zlatej_ulicke_v_Lucenci/70698613_2533663396721798_6650958656894402560_n.jpg

Jesenica V Zlatej uličke v Lučenci

Dňa 3.októbra 2019, ožila Zlatá ulička v Lučenci spevom, hudbou, tancom, krásnymi i chutnými výrobkami. Súčasťou tejto skvelej Jesenice sme boli aj my, žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska v Haliči. Svojimi tanečnými choreografiami sme potešili všetkých účastníkov tohto podujatia. Fotky

/galeria/2019_2020/Beseda_so_sefredaktorkou_casopisu_Slniecko/69276626_514753009312884_2407361162619387904_n.jpg

Beseda so šéfredaktorkou časopisu Slniečko

Dňa 24.septembra 2019 sa v priestoroch Radnice v Lučenci uskutočnila beseda so šéfredaktorkou časopisu Slniečko pani Ľubicou Kepštovou, na počesť 100. výročia narodenia známej spisovateľky, prekladateľky a redaktorky Márii Ďuríčkovej. Beseda niesla názov Zlatá brána Márie Ďuríčkovej. Súčasťou besedy bol aj program našich žiakov HO Opatová a LDO elokovaného pracoviska Halič. Fotky

galeria/2019_2020/Turne_tanecneho_odboru_Halic/69306362_2352364518314312_3865706218370629632_n.jpg

Turné tanečného odboru Halič

17. augusta 2019 odštartovali naši tanečníci z elokovaneho pracoviska v Haliči svoje letné tanečné turné. Prvé vystúpenie patrilo všetkým prítomným divákom Haličských slávností. Nasledujúce soboty už patrili divákom v obciach Lupoč, Stará Halič, Lehôtka, Dobroč. Poslednou letnou, tanečnou zastávkou boli slávnosti v obci Mašková. Fotky

/galeria/2019_2020/Ocenenia_na_Seneckej_duhe/bariakova b..JPG

Ocenenia na Seneckej dúhe

Koncom minulého školského roka sa uskutočnila celoslovenská výtvarná súťaž Senecká dúha. Téma bola – fantastické zviera. Táto téma oslovila našich žiakov výtvarného odboru. Veľa žiakov sa zapojilo a 12 sa aj umiestnilo. V I. kategórii bronzové pásmo získal Jakub Paulovič, čestné uznanie: Markus Széplaky a Barbora Bariaková. V II. kategórii v zlatom pásme sa umiestnili: Hana Haláková, Veronika Tuschlová a Martina Miklóšová. Strieborné pásmo získala Dominika Šprohová a bronzové pásmo Zuzana Fulajtárová. V III. kategórii zlaté pásmo dostal Jakub Karásek, bronzové Kristína Spišiaková, a čestné uznanie: Nina Gertnerová a Alexandra Šimonová. Všetkým víťazom gratulujeme. Ceny sa budú odovzdávať na slávnostnom koncerte v októbri. Fotky ich prác si môžete pozrieť tu.

Otvorenie školského roku 2019/2020