Súkromné gymnázium Lučenec

Ako u nás zvoní na hodiny?

 0. hodina
7:00
 -7:45
 1. hodina
7:50 -8:35
 2. hodina
8:45 -9:30
 3. hodina
9:45 -10:30
 4. hodina
10:40 -11:25
 5. hodina
11:35
 -12:20
 6. hodina
12:30 -13:15
 7. hodina
13:45 -14:30
 8. hodina
14:35
 -15:20
 
AKTUALITY
/galeria/2016-2017/Garden_party/IMG_6296.JPG

Záhradná slávnosť 2017

 je voľným pokračovaním každoročnej milej udalosti v živote Súkromných škôl v Lučenci, Garden Party. V tomto školskom roku sa uskutočnilo dňa 29. júna 2017. Na tejto slávnosti sa schádzame najmä preto, aby sme pred rodičmi, študentmi a priateľmi škôl vyzdvihli úspechy tých najusilovnejších, poďakovali sa im za celoročnú snahu a aby všetci priaznivci školy mali príležitosť stráviť pár spoločných chvíľ pri neformálnych rozhovoroch, či pri dobrom guľáši. Práve tie sú neraz podnetom pre skvalitňovanie spoločného cieľa, aby naši študenti dostávali hodnotné vzdelanie v priateľskom prostredí a aby sa tak stávali úspešnými počas štúdia i v pracovnom živote, a to doma i v zahraničí.
V tomto školskom roku by sa Záhradná slávnosť neuskutočnila bez sponzorov a priateľov škôl, ktorým ešte raz ďakujeme: pánovi Milanovi Spodniakovi, pánovi Jánovi Dankovi, pánovi Vladimírovi Mužilovi, rodine Bődovej a partiám guľášmajstrov. Úvodného pozdravu sa ujal pán viceprimátor mesta Lučenec, pavol Baculík, ktorý zúčastneným odovzdal pozdrav pani primátorky Alexandry Pivkovej. A hoci počasie v tento deň bolo premenlivé a mnohé zo starostlivo pripravených sprievodných aktivít sa nemohli konať, tešili sme sa hojnej účasti rodičov, hostí, študentov a absolventov našich škôl.
Výročné ceny za školský rok 2016/2017 boli jednotlivými súkromnými školami udelené nasledovne: Súkromná základná umelecká škola – Denisa Kertésová za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v hudobnom a výtvarnom odbore, Súkromné gymnázium – Peter Nociar za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom i medzinárodnom meradle, Súkromná základná škola – Matúš Kružliak za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach.
Na Záhradnej slávnosti sme zároveň udelili niekoľko diplomov študentom, ktorí dosiahli veľmi výrazné a kvalitné úspechy nielen na štátnej úrovni, ale aj v zahraničí, čím zvýšili povedomie o Súkromných školách v Lučenci na fórach s medzinárodnou účasťou. Všetkým študentom srdečne gratulujeme a prajeme príjemné prežitie letných prázdnin. Fotky
T. Bahledová

/galeria/2016-2017/projekt_ambasadorska_skola/logo_EP.png

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS)

29. júna 2017 predvečerom boli organizátormi zverejnené výsledky tohto programu, lebo program bol zároveň súťažou zúčastnených škôl (15 zúčastnených stredných škôl z celého Slovenska). naši ambasádori junior sa síce neumiestnili na prvých dvoch miestach (školy na prvých dvoch miestach získali Ocenenie najlepší ambasádorský tím, spojené s exkurziou do sídla EP v Štrasburgu a udelením Plakety Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a boli to Ambasádorský tím Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci Ambasádorský tím Gymnázia v Snine), ale v hodnotení škôl sa umiestnili na 3. – 5. mieste, čo je krásny výsledok. Slávnostné odovzdanie osvedčení ambasádorov a plakiet pre školy vzdelávacieho programu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu sa uskutoční v piatok 29. septembra 2017 o 10.00 hodine v zasadacej miestnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (tam ideme všetci ambasádori junior – študenti kvinty, 1. A, sexty a septimy a ambasádorky senior PhDr. Viera Jakubove a Mgr. Terézia Bahledová, PhD.).
V súvislosti s týmto umiestnením získali naši najaktívnejší ambasádori junior nasledovné možnosti (výber uskutočnili organizátori):

Esther Maráková a Pavol Ďuriš spolu s PhDr. Vierou Jakubove sa zúčastnia Letnej školy demokracie ľudských práv 7. 9. - 10. 9. 2017 v Modre Harmónii.
Esther Maráková, Pavol Ďuriš a Laura Mužilová sa spolu s PhDr. Vierou Jakubove a Mgr. Teréziu Bahledovou zúčastnia v dňoch 24. - 26. októbra 2017 pobytu v Štrasburgu, kde sa zúčastnia zasadnutia Európskeho parlamentu.

 

/galeria/2016-2017/Garden_party/IMG_6272.JPG

KNIHOMOĽ I. 2017

Sme veľmi radi, že sme mohli na Záhradnej slávnosti mohli vyhodnotiť našu čitateľskú súťaž, ktorá plynule nadviazala na Marec - mesiac knihy a Literárne dni. Do súťaže, ktorá trvala od 1.4. do 15.6., sa zapojilo 32 študentov a vytrvalo 23.
S radosťou môžeme konštatovať, že všetci spolu prečítali 128 knižných titulov a 35 030 strán.
A toto sú najúspešnejší z nich: titul KNIHOMOĽ I:2017 za počet prečítaných titulov získala SOFIA GREGOROVÁ za 13 kníh a KRISTÍNA VIDLIČKOVÁ za 4776 strán. Obe z kvinty.
Titul VICEKNIHOMOĽ získali v nasledovnom poradí:
FILIP VARGA - 10 kníh a 4150 strán (sekunda)
DIANA DANKOVÁ - 9 kníh a 3325 strán( sexta)
LAURA MUŽILOVÁ - 8 kníh a 2852 strán( kvinta)
TEREZA GÁBOROVÁ - 6 kníh a 2542 strán(sekunda)
KAROLÍNA MRAVCOVÁ - 10 kníh a 2363 strán(tercia)
DOMINIKA BELKOVÁ - 7 kníh a 1818 strán(kvinta)
ESTER MARÁKOVÁ - 6 kníh a 1697(sexta)
CH. M. KAPIČÁKOVÁ - 7 kníh a 1338 strán( tercia)
a titul MINIKNIHOMOĽA získala VERONIKA VINARČÍKOVÁ z prímy- 4 knihy a 610 strán.
Blahoželáme všetkým, ktorí i prekonal volanie mobilov, počítačov a čítal s nami.
Dočítania, milí čitatelia.

Fotky

Mgr. S.Vargová

/galeria/2016-2017/ExkurziaHalic/20170623_102154.jpg

Zemepisná exkurzia Halič- Stará Halič

Žiaci prímy absolvovali v závere týždňa exkurziu v regióne nášho okresu. V Starej Haliči si pozreli kostol a vzácnu drevenú zvonicu, ktorá je postavená bez kovových klincov. Na cintoríne v Haliči sa zastavili pri hrobe spisovateľky a disidentky Hany Ponickej, obdivovali stavbu hrobky grófov Forgáčovcov .
O obci Halič sa žiaci dozvedeli, že v minulosti tu bola textilná manufaktúra, papiereň, závod na ceruzky. V obci pôsobilo 110 hrnčiarov, ktorí vyrábali glazovanú keramiku-majoliku. V budove Soľného úradu J. Pročko zriadil svojrázne múzeum , kde sa nachádzajú exponáty aj zo zámku, aj zo života bežných ľudí v minulosti. V rokoch 1938-45 bola Halič pričlenená k Maďarsku. Až do r.1967 viedla do Haliče železnica z Lučenca. Žiakov veľmi zaujal zámok, pred ktorým obdivovali rozárium a pozreli si aj vstupnú dvoranu. Záver akcie bol samozrejme v Zbrojnici, kde si účastníci pochutili na vybraných špecialitách. Žiaci, ktorí mali správne vyplnené expedičné zápisníky, mali v Zbrojnici zľavu. V závere sme zistili, aké zaujímavé máme blízke okolie. Zároveň sme si uvedomili, ako ho málo poznáme. Rozprávali sme sa o možnostiach , ktoré prinesie tomuto regiónu rekonštrukcia zámku. Oblasť má aj mnoho ďalších krás , ktoré si môžu návštevníci pozrieť po vyznačených turistických trasách. Fotky

galeria/2016-2017/projekt_ambasadorska_skola/logo_EP.png

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS)

Záverečná prezentácia výsledkov vzdelávacieho programu EPAS

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu je vo svojom finále, preto sme na pôde Súkromného gymnázia v utorok 13. júna 2017 privítali medzi nami pani PhDr. Dagmar Hornú, PhD., vysokoškolskú učiteľku na katedre politológie FF UK V Bratislave, predsedníčku celoštátnej komisie olympiády ľudských práv a členku Helsinského výboru pre ľudské práva pre Slovensko a pána PhDr. Kálmána Petőcza, predsedu Helsinského výboru pre ľudské práva pre Slovensko, bývalého podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny. V rámci kontrolných dní na zúčastnených školách programu Ambasádorská škola prišli medzi ambasádorov junior, ktorí im mali odprezentovať všetky aktivity, ktoré v rámci programu zrealizovali. Hostia si so záujmom prezreli našu školu a väčšinu takmer trojhodinového maratónu venovali prezentáciám výsledkov projektu EPAS. Hlavnými hovorcami boli Ester Maráková a Pavol Ďuriš, avšak ku slovu sa dostali aj ostatní, keďže najzaujímavejšími informáciami pre našich hostí boli autentické zážitky ambasádorov junior. Hostia mali aj množstvo otázok k odprezentovaným aktivitám, rozprúdila sa aj diskusia k aktuálnym európskym témam a celé podujatie prebehlo v príjemnej pracovnej atmosfére. Hostia vyjadrili úprimný obdiv zanietenosti našich ambasádorov junior – študentov najmä kvinty a sexty a ocenili ich prezentačné schopnosti, ako aj rozhľad v danej problematike. Touto cestou ďakujeme všetkým ambasádorom junior za odvedenú prácu a vzornú reprezentáciu školy na celoslovenskej úrovni. Držíme palce k dosiahnutiu dobrého výsledku v súťaži zúčastnených škôl! Fotky

galeria/2016-2017/Beh_Szaboo/IMG_20170608_090729.jpg

Beh Júliusa Szabóa

Vo štvrtok 8.6.2017 si žiaci Súkromného gymnázia a žiaci Súkromnej základnej školy pripomenuli 110. výročie narodenia Júliusa Szabóa. J. Szabó bol významným maliarom a grafikom 20. storočia. Narodil sa 8. júna 1907 v Budapešti a veľkú časť života prežil v Lučenci, v dome postavenom v blízkosti parku, kam si každé ráno chodil zabehať. Pri tejto príležitosti sa na tom istom mieste konal beh na jeho počesť.
Bežalo sa v štyroch kategóriách 1,2 roč., 3,4. roč., 5,6,7. roč. a 8,9. roč. V každej kategórii súťažili dvaja súťažiaci, jeden chlapec a jedno dievča. V konkurencii piatich škôl sa nám podarilo obsadiť skvelé prvé miesto so ziskom štyroch prvých a štyroch druhých miest.
Naše školy reprezentovali:
1.m - 1, 2. roč. – Laura Drugdová, Jakub Janšto
1.m - 3,4. roč. – Lili Križová, Miško Zachar
2.m - 5. roč., Prima, Sekunda – Klára Mihulová ,Filip Varga
2.m - Tercia, Kvarta – Kristína Binková, Bruno Suchanský

Všetkým súťažiacim gratulujeme k výborným výsledkom a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. Fotky

PaedDr. Milan Paľaga

galeria/2016-2017/vylet_tercia/IMG_8356.JPG

Dejepisno – biologická exkurzia

Žiaci Súkromného gymnázia sa v dňoch 25 – 27.5.2017 zúčastnili dejepisno – biologickej exkurzie. Už pred 7 hod. ráno žiaci sekundy, tercie, kvarty, kvinty a sexty netrpezlivo čakali na príchod autobusu. Počasie nám prialo a slnečné lúče nás sprevádzali počas celého štvrtka z Lučenca až do históriou opradenej Kremnice, kde bola naša prvá zástavka. V Kremnici sme navštívili Múzeum mincí a medailí, ako aj starú a novú mincovňu, kde žiaci mali možnosť vidieť celý zdĺhavý proces od spracovania rudy až po razenie samotných mincí. Vďaka bohatému výkladu pani sprievodkyni sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o podstate vzniku, zmenách a neustálych inovácií platidiel a bankoviek od ich zrodu až po súčasnosť.
Ďalšie kroky z Kremnice smerovali do Žiaru nad Hronom. Tu sme sa podívali až za hranice ľudského poznania priamo do vesmíru v miestnej Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella. Vďaka hviezdnej sále sme mohli vidieť hviezdy aj počas dňa a vychutnať si audiovizuálne efekty sprevádzané bohatými a pestrými prednáškami. Obohatení mnohými poznatkami a zážitkami z náročného dňa sme večer pricestovali do Banskej Štiavnice, kde nás už čakala chutná a teplá večera v Penzióne Kremenisko.
Rozdelili sme sa do skupiniek a pod vedením p.uč. Jakubove, p.uč. Kovácsovej, p.uč. Cremera a p.uč. Paľagu sme sa ubytovali v troch samostatných budovách. Na druhý deň v piatok sme navštívili Starý zámok v Banskej Štiavnici, v ktorom prebiehal Festival kumštu a ľudových remesiel s množstvom originálnych a zaujímavých výstav a sprievodných aktivít, kde si snáď každý prišiel „na svoje." Zo Starého zámku sme sa presunuli do miestneho Betlehemu a odtiaľ priamo do historického centra a na turistami obľúbené a často navštevované Trojičné námestie. Tu sme si urobili „obedný rozchod", v rámci ktorého sme si oddýchli, najedli sa a načerpali sily vďaka krásne azúrovo modrého tajchu. Nasadli sme do autobusu a po chvíľke sme už boli späť na Kremenisku, kde sme pre žiakov pripravili množstvo športových aktivít a večernú grilovačku.
V sobotu ráno sme vyrazili priamo do Múzea vo Sv. Antone, kde sme mohli vidieť úchvatnú výstavu trofejí a okúzľujúci svet zvierat z okolitého regiónu. Odtiaľ sme ako správni zanietení študenti cestovali do Základnej školy Štiavnické Bane. Tu sme videli množstvo tropických zvierat, umelé vodné systémy, ekosystémy a zažiť dychberúce vystúpenie sokoliarov, ktorými boli samotní študenti. V závere programu sme navštívili Banské múzeum v prírode, kde sme sa v podzemí nesmelo pohybovali v tmavých banských priestoroch a snažili sa pochopiť vývoj rudného baníctva v najrozsiahlejšej baníckej expozícii na Slovensku.
Banským múzeom sme zakončili túto krásnu a náučnú dejepisno – biologickú exkurziu a zostala nám už len cesta domov a verím tomu, že aj množstvo nádherných zážitkov a okamihov v našich srdciach. Fotky
PaedDr. Milan Paľaga

Garden párty

Obnov si platnosť preukazu ISIC

Žiadosť SVaPS - Líšky

/galeria/2016-2017/ExkurziaBS/IMG_8278.JPG

Exkurzia Banská Štiavnica 25. 5. 2017-27. 5. 2017

Štvrtok 25. 5. 2017, mali študenti tried sekunda až sexta-opäť raz možnosť zažiť čaro školskej exkurzie pod vedením p. profesorky V . Jakubove, ktorá pre nich pripravila bohatý program v nádhernej Banskej Štiavnici a jej okolí. Po ceste do Banskej Štiavnice mali možnosť spoznať Kremnicu, Múzeum mincí a medailí, galériu v Kremnici -s výstavou- Salvator Dalí, ako aj planetárium a hvezdáreň v Žiari nad Hronom. Večer sa ubytovali v Penzióne Kremenisko , kde sa im veľmi páčilo a po náročnom dni mali ešte energiu na futbal, tanec, či spoločenské hry.

Ďalší deň, celý patril –krásam Banskej Štiavnice, kde si prezreli historické centrum, zažili atmosféru Festivalu kumštu remesla a zábavy na Starom zámku a milovníci krásnej prírody spolu s profesormi- p. Paľagom, p. Cremerom a p. Kovácsovou objavili aj krásy tajchu nad Banskou Štiavnicou. Večer všetci objavili čaro opekačiek a spoločnými silami si pripravili pekný večer aj s grilovanými špecialitami. Posledný deň preskúmali zákutia Múzea vo Svätom Antone, spoznali Svet zvierat, hlavne z triedy vtáky- na ZŠ Štiavnické Bane- kde im zvieratá okrem pána riaditeľa predstavili aj študenti tejto školy, ktorí sa ich chovu intenzívne venujú. Na záver ich už čakalo sfáranie do šachty Bartolomej v Banskom múzeu v prírode- kde spoznali ťažkú prácu baníkov, mechanizmy či „banícky mesiac" J Dúfame, že každý zo študentov si odniesol nielen nové poznatky, ale aj ten svoj naj-zážitok, a že pani Jakubove nám pripraví ešte veľa takýchto zaujímavých exkurzií. Čaro týchto dní si môžete pozrieť na týchto fotografiách.

Mgr. Helena Kovacsová
Fotky

/galeria/2016-2017/projekt_ambasadorska_skola/2/logo EP.png

Aktivita projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu počas cvičenia OČAZ – stanovište EÚ – EP

2. júna 2017 (piatok) sa za krásneho slnečného počasia uskutočnilo na našom súkromnom gymnáziu cvičenie OČAZ. Jedným z mnnohých stanovíšť bolo aj stanovište Európskej únie – Európskeho parlamentu, ktoré pre svojich spolužiakov pripravili ambasádori junior z triedy sexta Ester Maráková a Pavol Ďuriš. Ako vidieť na fotkách, na prezentáciu EÚ a EP sa dôkladne pripravili, kvízy, pracovné listy aj rôzne súťažné úlohy študentov skutočne zaujali. Ambasádori junior tak opäť prispeli k informovanosti a rozšíreniu vedomostí o EÚ takmer 90 spolužiakov. Ďakujeme ambasádorom za príkladne pripravenú ďalšiu zaujímavú aktivitu ambasádorskej školy a tešíme sa na ďalšie... Fotky

/galeria/2016-2017/Fisherovci/IMG_6336.JPG

Juraj a Viola Ružena Fischerovci

- život rytiera a Mengeleho dievča- zažití študentmi SG

18.mája 2017 sme si so študentmi tercie a sekundy SG na židovskom cintoríne a na Radnici v Lučenci pripomenuli život Rytiera - pán J.Fischera, ktorého 10. výročie úmrtia si nepripomínala iba jeho rodina, ale aj predstavitelia mesta, verejnosť, ba dokonca aj zástupcovia Ministerstva národnej obrany, ktoré mu pri tejto pietnej spomienke udelilo ďalšie z vyznamenaní. Muž, ktorý utiekol holokaustu, ale zažil nielen Deň D, oslobodzovanie Európy či vlasti, návrat do prázdneho domova po vojne, krátke rodinné šťastie s manželkou a malými dcérkami, aby to všetko roztrhol socializmus a poslal ho za boj proti nacizmu do uránových baní a vzal mu možnosť uživiť rodinu vyvlastnením dedičstva po otcovi, ktorí s jeho bratom v Osvienčime zahynuli, tento muž rozdával silu a úsmev celý život.
Pietnu udalosť moderovala pani V. Homolová - Tóthová, autorka knihy Mengeleho dievča, a jej prítomnosť bola symbolická aj preto, že priniesla pozdrav od pani V. R. Fischerovej z Prahy, kam jej doručila správu o udelení čestného občianstva na návrh niektorých poslancov mesta Lučeneca ktoré primátorka mesta odovzdala dcére pána a pani Fischerovcov - p. Vajovej.
Naša škola opäť prispela svojou troškou, a tak si účastníci mohli na p. Fischera zaspomínať pomocou krátkeho 17 minútového filmu s názvom Život rytiera, ktorý spracovala od scenára po strih a podklady vyučujúca DEj a vedúca projektu AKO UČIŤ O HOLOKAUSTU S.Vargová.
Potešenie z toho, že sa nám darí trochu vstupovať do pamäte národa, mesta a ľudí v ňom vystriedal 25.mája smútok. Zomrela p. V. R. Fischerová a na poslednej ceste ju odprevádzali 5.6.2017 aj študenti triedy tercia.
Ďakujem našim študentom za ich empatický postoj, za ochotu veci prežiť a nielen o nich počuť či čítať, za angažovanosť na správnych ľudských miestach, za úctu k vzácnym rodákom. Fotky

Mgr. S.Vargová

 

Deň Európy v Lučenci

 

Celý článok si môžete prečítať na strane 3, po kliknutí na obrázok.
Fotky

 

galeria/2016-2017/Geokesing/P_20170531_102906_HDR.jpg

Netradičné poznávanie Lučenca

Dňa 31.5.2017 sa žiaci zo sekundy a tercie zúčastnili zaujímavej súťaže „ Spoznaj Európu v Lučenci". Organizátorom podujatia bolo Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s Mestom Lučenec a CVČ. Cieľom súťaže bolo zvýšiť povedomie a všeobecnú informovanosť o EU na Slovensku. Každé 8-členné družstvo obdržalo súťažné hárky s GPS súradnicami. Úlohou družstva bolo nájsť podľa GPS súradníc stanovištia v meste , kde bolo potrebné aj vyriešiť zadané otázky. Boli to objekty v meste, ktorých rekonštrukcie boli podporená v fondov EU. Pri konečnom umiestnení súťažných družstiev sa počítal čas, nájdené stanovištia a tiež správnosť odpovedí. Žiaľ, obe naše družstvá neodpovedali správne na jednu otázku a tak ani výborný čas neovplyvnil naše poradie-skončili sme na 5. a 6.mieste .Víťazom sa stala ZŠ Vajanského. Každý účastník dostal upomienkové darčeky a víťazná škola získala aj notebook. Našu Súkromné gymnázium reprezentovali: T. Gáborová, M.Cifrová, T.Mede, A.Papp, S.Ďuriška, R.Babjak, M.Beran, M.Janšto, K.Binková, S.Lazarová, K.Mravcová, A.Kružliak, CH.Kapičáková, V.Ďurišová, P.Predajnianský, B.Suchánsky. Fotky

Mgr. M.Berky, Mgr. K.Kováčová

galeria/2016-2017/Maturity/3/IMG_1957.JPG

Maturity

Počas troch posledných májových dní, od 29. do 31. 5. 2017 sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci konali ústne maturitné skúšky. Študenti 4.A úspešne ukončili svoje štvorročné štúdium pri zelenom stole. Spolu 9 maturitných komisií si počas ústnych maturít vypočulo odpovede študentov a dá sa povedať, že s odpoveďami sme boli spokojní. Teraz už čerstvým absolventom Súkromného gymnázia prajeme veľa šťastia a úspechov pri prijímačkách na vysoké školy!

Fotky:

1. deň (29.mája 2017)
2. deň (30.mája 2017)
3. deň (31.mája 2017)

/galeria/2016-2017/OCAP/1/P1160198.JPG

Ochrana človeka a zdravia – účelové cvičenie

Dňa 2.6.2017 sa v areáli SGym uskutočnilo účelové cvičenie – OČAZ, ktorého cieľom bolo :
- Teoreticko –praktická príprava a účelové cvičenia ochrany človeka a zdravia
- Rozvíjať schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka
- Rozšíriť poznatky žiakov v zdravotníckej príprave
- Zdokonaľovanie pohybových schopností v branno-športových hrách
Aktivity , ktoré prebiehali počas OČAZU boli: Geokešing, Prvá pomoc, Streľba zo vzduchovky, Kvíz o Európskej únií – Projekt Ambasádorská škola EP, Doplnkové športovo- pohybové aktivity. Touto cestou chcem poďakovať všetkým kolegom, ale aj študentom, ktorí boli priamo zainteresovaní v tomto účelovom cvičení - OČAZ.

Fotky

/galeria/2016-2017/Pusty_hrad/P1150892.JPG

Exkurzia na Pustý hrad

30.5.2017
Ráno je slnečná bezoblačná obloha. Deň sľubuje pekné počasie, priam láka na výlet. Skupina žiakov z tried sekunda a tercia to nemohla ani lepšie naplánovať. Zraz na železničnej stanici, trochu adrenalínu- čo nevidieť je rýchlik tu a jedna žiačka ešte stále chýba. Ale všetko dopadlo dobre, cestujeme. Vystupujeme vo Zvolene a vyrážame. Konštatujeme , že parčík pri stanici je veľmi špinavý, posedávajú tu bezdomovci. Zastaneme pri vystavenom obrnenom vlaku. Bol jedným z troch, s ktorým povstalci počas Slovenského národného povstania v r.1944 bojovali proti Nemcom. Pokračujeme okolo zámku , okolo zimného štadiónu a pred nami sa týči vrch na ktorom sa nachádza cieľ našej exkurzie- Pustý hrad. Tento hrad z 12.storočia patrí medzi najrozsiahlejšie hradné komplexy na Slovensku Začíname výstup, dobre nám padne chládok v lese. Postupujeme po upravenom chodníku, ktorý sa vinie serpentínami po svahu. Všetci sme disciplinovaní, nikto si neskracuje cestu. Urobíme si prestávku, doplníme kalórie , vyjdeme na vyhliadkovú plošinu vybudovanú medzi sopečnými vyvrelinami .Zanedlho dorazíme na Dolný hrad. Zaujala nás románska obytná veža, ktorú páni využívali počas poľovačiek na ubytovanie. Mala až päť poschodí a 1000 m2 obytnej plochy. Jej múry boli až 3 metre hrubé. Teraz ju rekonštruujú. Do Horného hradu sme dorazili už aj trochu unavení. Tu objavujeme hodnoverné makety starovekých vojenských zbraní- katapult, baranidlo, delo. Na baranidle sme sa poniektorí aj pohojdali. Katapult pre istotu neskúšame. Vyšli sme úplne navrch kopca a odtiaľ je skutočne nádherný výhľad na mesto Zvolen a na rieku Hron do ktorej tu ústi rieka Slatina. Späť to už išlo dole kopcom omnoho lepšie. V závere opäť trochu adrenalínu- pár minút do odchodu vlaku a vtedy jeden účastník exkurzie zistí , že si nezakúpil spiatočný lístok. Nakoniec aj toto dobre dopadlo. Vo vlaku sme disciplinovaní, naše vedúce p. Kovácsová a p. Kováčová nás vôbec nemuseli upozorňovať na hlučné správanie. Je tu Lučenec , vystupujeme. Fotky
Mgr. Kristína Kováčová

/galeria/2016-2017/rozlucka/P1150506.JPG

Rozlúčka s maturantmi

V piatok 19.5.2017 bol posledným "bežným dňom", ktorý trávili študenti 4.A gymnázia v škole. V telocvični sa za účasti vedenia školy najprv všetkým prihovoril Ivan Adam, potom sa s maturantmi rozlúčila za žiacku radu Ester Maráková a na záver im pani riaditeľka Terézia Bahledová popriala šťastné vykročenie na križovatke života. Poslednýkrát si štvrtáci prešli všetky triedy gymnázia a rozlúčili sa so svojimi mladšími spolužiakmi. Po akademickom týždni sa so všetkými maturantmi stretneme za zeleným stolom počas ústnej časti maturitných skúšok, ktoré sa na Súkromnom gymnáziu konajú v dňoch 29.5. až 31.5.2017. Veľa šťastia! Fotky
Mgr. Saskia Palkovičová

2. kolo prijímacích skúšok

galeria/2016-2017/Noc_muzei/Logo noci muzei 2017.PNG

Noc múzeí v Lučenci aj s Matúšom Hlásnikom z 1.A

Začiatkom mája odovzdali naši mladí historici z kvinty a 1.A svoje práce do súťaže História Novohradu 2017, ktorá bude vyhodnotená 12.6. Zapojili sa do 3 zo 4 kategórií. D.Belková napísala prácu o poslednom hrnčiarovi Haliče, L.Mužilová zaznamenala aj videonahrávk , aj prerozprávala príbeh z lazov počas 2. svetovej vojny, S.Bako napísal dokonca 2 práce: v 1. zachytil vojnové udalosti a spomienky preživších v rokoch 2. svetovej vojny v Lučenci, 2. bola genealogickým výskumom rodov autora, M.Hlásnik si ako tému zvolil nájdenie obrazu Vyhrabávanie mŕtvol od F.Gyurkovitsa, životný príbeh tohto maliara a jeho diela, zároveň aj raštauračné práce na obraze.
M.Hlásnik už aj zbiera úrodu svojej snahy, lebo bol pozvaný hlavným reštaurátorom obrazu F. Gyurkovitsa p. M.Janštom, aby spolu s ním bol k dispozícii návštevníkom Noci múzeí v NMG v Lučenci v sobotu 20. 5., kde mohol dopĺňať prednášku p. reštaurátora. Určite to pre Matúša Hlásnika bola nová a veľmi poučná skúsenosť.Ďakujeme za ňu. Fotky

Mgr. S.Vargová

/galeria/2016-2017/Atletika_ziakov/P_20170519_090406_HDR.jpg

Obvodné kolo v Atletike žiakova žiačok ZŠ

Dňa 19.5. sme sa zúčastnili obvodného kola v atletike ZŠ , kde našu školu reprezentovali siedmi žiaci: B.Suchanský (skok do diaľky – 12.miesto – 476cm, beh na 60m – 10.miesto – 7,9s), A.Kružliak ( beh na 60m – 28.miesto – 9,2s, beh na 300m – 28.miesto – 54,5s), M.Beran ( beh na 1000m – 11.miesto – 3:23:07), R.Babiak (beh na 300m – 23.miesto – 49,0s), M.Janšto (beh na 300m – 21.miesto – 3:50,40, hod kriketovou loptičkou – 28.miesto – 37m), A.E. Fízeľ ( vrh guľou – 7.miesto – 10,20m) a K.Mihulová (beh na 60m – 16.miesto – 9,4s, a skok do diaľky 12.miesto – 353cm). Fotky

Zápis

/galeria/2016-2017/Beh_mladeze_/IMG_20170504_121238.jpg

Beh mládeže o Pohár Domu Matice slovenskej

Prvý májový týždeň sa žiaci Súkromného gymnázia zapojili do súťaže o Pohár Domu Matice slovenskej. V dopoludňajších hodinách sa na Námestí republiky zhromažďovali žiaci z celého Lučeneckého okresu a netrpezlivo čakali na otvorenie XXIII. ročníka tohto behu. Súťažilo sa podľa pravidiel atletiky a ustanovení. Beh začal prvou kategóriou – materských škôl a pokračoval až po juniorov. Organizátori pripravili trať na tvrdom povrchu a bežalo sa okolo OC Galéria na 700m okruhu. Z našich žiakov (1400 m)sa najlepšie umiestnil Marko Beran, ktorý bežal v kategórii mladších žiakov a obsadil úžasné 1. miesto. V kategórii starších žiakov (2100 m) najlepší výsledok dosiahol Bruno Suchanský, ktorý dobehol na výbornom 7. mieste. V kategórii mladších žiakov sa na peknom 12. mieste umiestnil Matej Janšto. V kategórii družstiev sme sa umiestnili na peknom 5.mieste s minimálnym rozdielom (2 body) na štvrtého.
Školu reprezentovali:
Marko Beran (1.m), Bruno Suchanský (7.m), Matej Janšto (12.m), Šimon Paulovič (27.m), Ivan Kulich (33.m), Saskia Baculíková (21), Klára Mihulová (19.m), Laura Vašašová (22.m), Radim Babiak (24.m).
Všetkým žiakom patrí poďakovanie za reprezentáciu školy a výborné výsledky. Fotky
PaedDr. Milan Paľaga

/galeria/2016-2017/ambasadorska_skola_1/maj/20170502_094906.jpg

Projekt Ambasádorská škola EP pokračuje – Hudba štátov Európskej únie

Ambasádori junior triedy sexta si pod odborným vedením anglického lektora Belgičana Geoffreyho Cremera, ktorý aktívne hrá na niekoľkých hudobných nástrojoch, pripravili prezentáciu o hudbe, hudobných skladateľoch a hudobných štýloch štátov Európskej únie. Túto zaujímavú prezentáciu klasickej i modernej hudby a pesničiek predstavili 2. mája 2017 triedam sekunda a tercia súkromného gymnázia. Ambasádori pripravili pre nich veľa tvorivých úloh, kvízov a pracovných listov a zapojili tak do tejto aktivity ambasádorskej školy všetkých prítomných žiakov, ktorí pracovali v skupinách a so zápalom a zanietením sa snažili získať čo najviac bodov. Víťazmi sa však stali napokon všetci žiaci, lebo prekonali svoju pohodlnosť, aktívne sa zapojili do aktivít (dokonca počas 2 hodín sa dobrovoľne prestali zaujímať o hry na svojich mobiloch!!! a so zanietením sa hrali a zároveň učili podľa scenára, ktorí pre nich pripravili ich starší spolužiaci!). Ďakujeme za zaujímavú a inšpiratívnu aktivitu... Fotky

galeria/2016-2017/co_vies_o_hviezdach/20170427_123205.jpg

Čo vieš o hviezdach?

Študent kvinty Zoran Trnka sa 27.apríla 2017 zúčastnil krajského kola astronomickej vedomostnej súťaže vo hvezdárni M. Hella v Žiari nad Hronom., kde v silnej konkurencii obsadil 9.miesto.

galeria/2016-2017/Malinec/IMG_20170503_082046.jpg

Ako sme si pripomenuli Deň Zeme

Hoci Deň Zeme je oficiálne vyhlásený na deň 22.apríla, naša škola zorganizovala množstvo sprievodných aktivít vedomostného, poznávacieho a praktického charakteru pred a aj po tomto termíne.
Študenti kvinty ( L-Mužilová, E. Vantruba, S.Kubinec, M.Vaškovič, G. Vikor) si pripravili pre žiakov 5. a 4. ročníka ZŠ ekohry v prírode ( Kruh plný zázrakov, Motýle a netopier, Ako si vtáčiky stavajú hniezda, Žabky a autá). L.Nincová, R. Mlynáriková inštalovali nástenku do vestibulu školy k tejto problematike. S. Gregorová, L.Mužilová, L.Nincová, D. Belková oboznámili žiakov 1.-4. ročníka o význame Dňa Zeme a o tom , čo môžeme prospešné urobiť pre prírodu.
EKOHRY


Študenti sekundy a kvinty sa zúčastnili v Matici slovenskej výstavy obrazov s tematikou prírody „ 4 ročné obdobia"
Sexta prezentovala žiakom sekundy nimi vytvorený bedeker ( cestovateľskú príručku" ) „Novohrad- zem bohom pobozkaná"
Na hodinách fyziky žiaci robili pokusy zamerané na energie, jej výroba, úsporu , alternatívne zdroje.
Pokiaľ nám počasie umožnilo žiaci sadili v okolí školy kvety a stromčeky, ktoré nám darovalo mesto Lučenec. Tento rok sme sa rozhodli , že každá trieda si vysadí svoj „ triedny" strom o ktorý sa bude aj starať.
AKTIVITY


Vyvrcholením aktivít bola „ Novohradská expedícia" pre študentov kvarty až oktávy. V rámci rozširovania regionálnych poznatkov trasa viedla do Haliče ( hrob spisovateľky H. Ponickej, hrobka Forgáčovcov), Starej Haliče ( kostol, drevená zvonica), Cinobaňe ( archeologické nálezisko ), Ozdína ( sklenený vodopád ), k vodnému dielu Málinec , do Zeleného ( husitský most ), Kalinova ( Gejzov park, športový areál).
FOTKY

Predmetová komisia prírodovedných predmetov

/galeria/2016-2017/nociar/IMG_20170427_132949.jpg

Peter Nociar reprezentoval Slovensko na Wetenschaps Expo Sciences v Bruseli

Peter Nociar, študent súkromného gymnázia z triedy sexta, postúpil z celoslovenského kola Festivalu Vedy a Techniky, ktoré sa konalo 10. až 12. novembra v priestoroch Incheby v Bratislave, so svojim projektom „Manažment, ochrana a údržba významného biotopu" na Wetenschaps Expo Sciences, ktoré sa konalo 26. apríla až 30. apríla v Bruseli.
Na národnej prehliadke prác sa prezentovali aj úspešné projekty z 8 krajín sveta. Boli to predovšetkým projekty z Belgicka, potom zo Španielska, Talianska, Luxemburska, Slovenska, Mexika, Peru a Brazílie. Slovenskú republiku reprezentovali 3 úspešné projekty z festivalu Vedy a techniky. Okrem Petra Nociara to bol Filip Farkaš s projektom Kvadrokoptéra a Branislav Genčúr s Martinom Petrigom s projektom Termoelektrický generátor. Počas prehliadky bol o ich práce veľký záujem a Peter aj ostatní účastníci využívali na prezentáciu hlavne anglický alebo francúzsky jazyk. Pre účastníkov organizátori pripravili okrem prezentačných večerov svojich krajín aj exkurzie v meste Bruggy na SZ krajiny a v Bruseli. Spoznali významné pamiatky a budovy napr. Atómium, Európsky Parlament, historické centrum a ďalšie zaujímavé zákutia. V Bruseli strávili pár pekných slnečných bohatým programom naplnených dní, ktoré boli odmenou za ich celoročnú prácu.
Pozrite si video z ich pobytu https://www.youtube.com/watch?v=Zv0rde_q3Ng&feature=share
Foto si môžete pozrieť tu.
Mgr. Helena Kovácsová, Peter Nociar

/galeria/2016-2017/recit_nej.jpg

RECITÁCIA V NEMECKOM JAZYKU

5.5. sa v Novohradskej knižnici v Lučenci stretli priaznivci nemeckého jazyka, aby predviedli svoje recitačné schopnosti a jazykové zručnosti zároveň.
Mgr. Ingrid Miklóšová - Jazyková škola Lučenec v spolupráci s Novohradskou knižnicou v Lučenci pripravili už III. ročník súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku "BEHEIMOV POETICKO-PROZAICKÝ LUČENEC.
Žiaci SG ovládli všetky kategórie a pochvalné slová poroty nemali konca kraja.
V kategórii najmladších účastníkov získala prvenstvo Laura VAŠAŠOVÁ z prímy s poéziou E. Kästnera: Das verhexte Telefon.
V prednese nemeckej prózy sme tiež hviezdili, Veronika VINARČÍKOVÁ s rozprávkou Tauschen obsadila 1. miesto a Alexandra Mária ORAVCOVÁ s rozprávkou Froschkönig získala 2. miesto. Obe dievčatá sú z prímy a všetky sú začiatočníčkami v nemeckom jazyku, ale svojou snaživosťou a vytrvalosťou ohúrili nielen porotu, obecenstvo, ale aj svojich starších súperov.
V kategórii najstarších žiakov nás reprezentoval žiak kvarty Samuel ERNST, ktorý pokračoval vo víťaznom ťažení nášho tímu, a za svoj prednes prózy z diela Marka Twaina získal tiež 1. miesto a odniesol si aj Cenu poroty za najlepší prednes.
Poctivá príprava tak priniesla svoje ovocie nielen zúčastneným žiakom ale aj ich pedagógom, ktorí ich celé mesiace svedomito pripravovali - Mgr. Božena Péterová a PaedDr. Mária Pálešová.
Všetkým srdečne blahoželáme!

/galeria/2016-2017/brana_jaykov/20170425_082229.jpg

Brána jazykov

25. apríla nás reprezentoval tím žiakov tercie a kvarty na súťaži Brána jazykov. Kristína Binková , Karolína Mravcová, Matúš Géč a Anna Ďurišová súťažili so žiakmi 2. stupňa základných škôl v Lučenci. Súťažiaci museli ovládať anglický a nemecký jazyk a pasovali sa s rôznymi typmi úloh. V oboch jazykoch ukázali svoje vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby , frazeologizmov ako aj z oblasti anglickej a nemeckej literatúry, hudby, či geografie. Komunikačné zručnosti a zmysel pre humor využili v poslednej časti súťaže. Prvé miesto nám uniklo len o jeden bod. Gratulujeme k dosiahnutému výsledku a prajeme veľa chuti do učenia sa jazykov. Fotky

/galeria/2016-2017/ambasadorska_skola_1/april/ep-ambassador-school-sk.jpg

Ambasádorská škola

Ďalšia úspešná aktivita účastníkov projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

26. 4. 2017 (streda) sa v lučenskej synagóge konalo diskusné fórum „Európa – brána vašich možností", ktoré organizovalo Mesto Lučenec a Informačné centrum EUROPE DIRECT Lučenec. Podujatie bolo plné zaujímavých informácií, ktoré boli pre zúčastnených stredoškolských študentov z Lučenca veľmi podnetné a inšpiratívne. Pán Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa vo svojom vystúpení venoval téme Investičný plán a investície Európskej únie. Primátorka mesta Alexandra Pivková zas podrobne oboznámila študentov z investíciami EÚ v regióne a meste Lučenec. Dionýz Hochel z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku sa venoval téme Európsky parlament – investície do mladých ľudí. Diskusné fórum pokračovalo informáciami o možnostiach štúdia v zahraničí, o dobrovoľníctve ako možnosti vycestovať do zahraničia a spoznať nielen európske krajiny a o sieti EURES, ktorá poskytuje informácie o legálnych a bezpečných pracovných príležitostiach v štátoch EÚ. Potom nasledovali podľa programu tzv. Príklady dobrej praxe, kde pán Matúš Uhliarik, hudobník a pedagóg, informoval o programe Erasmus+ na základe svojich osobných skúseností zo študijného pobytu na hudobnej škole v belgickom Gente. Príkladom dobrej praxe bolo aj vystúpenie nášho súkromného gymnázia, kde sa dlhodobo venujeme aktuálnym témam Európskej únie rôznymi aktivitami. Študenti prezentovali 2 aktuálne aktivity: účasť a vystúpenia našich študentov na medzinárodných zasadnutiach Európskeho parlamentu pre mladých (European Youth Parliament – EYP) v Laax vo Švajčiarsku a v Herzogenaurach v Nemecku. Druhou časťou ich vystúpenia na tomto zaujímavom a poučnom podujatí boli informácie o zrealizovaných ako aj najbližších aktivitách v rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, ktorý prebieha na 15 školách na Slovensku od apríla 2017. Organizátori diskusného fóra pripravili pre študentov skutočne zaujímavé a vydarené podujatie (fotky).
Ďakujeme za pozvanie vystúpiť na tomto fóre s príkladmi dobrej praxe.

Podporte naše študentky

Prosím všetkých priateľov a známych, aby podporili a zahlasovali za naše šikovné študentky Soňa Lazarová a Chiara Kapičáková, ktoré sa dostali medzi 30-tku finalistov (z 218) súťaže Skús pokus a vyhraj. Hlasujte na nasledujúcom odkaze za video č.19.
https://expolpedagogika.flox.sk/.../chemicka-sutaz.../Hlasovanie

Ďakujeme!

Video si viete na tejto stránke aj pozrieť a presvedčte sa že stojí zato!

Adriana Vašašová

Deň Európy

Grebáč - Lučenskí gymnazisti od príbehu ku knihe

Anotácia

Lučenské súkromné gymnázium organizovalo v rámci Literárnych dní aj Noc príbehov, pretože prostredníctvom príbehov- silných, emotívnych privádzajú jej pedagógovia mládež ku knihám, k poznaniu histórie ich vzniku, náročnosti ich tvorby, k váženiu si knihy a k čítaniu ich obsahov.

Zahlásenie

Mnohí pedagógovia, výchovní pracovníci, rodičia, ktorým záleží na harmonickom rozvíjaní osobnosti detí hľadajú v súčasnosti cesty, ako získať mládež pre čítanie kníh. Ako napraviť chyby, ktoré sa v tomto smere udiali. Súkromné gymnázium v Lučenci, jeho pedagógovia vsadili na silu príbehu. Jeho schopnosť zaujať mladého človeka, udržať ho pri texte a sprostredkovať mu tak všetko, čo kvalitná kniha dokáže čitateľovi dať. Dôležitú úlohu v tom zohrala aj nedávna Noc príbehov organizovaná školou v rámci Literárnych dní a vôbec aktivít, s pestrým, bohatým a nevtieravo edukatívnym, výchovno-vzdelávacím obsahom, -
ktoré tu v prospech popularizácie knihy robia. Bol pritom aj redaktor Roman Grebáč.

Z: Jedna z ...
K: ...ich bude sprevádzať životom.
T: 3,59

Zvukový záznam

veľkonočný pozdrav

/galeria/2016-2017/projekt_ambasadorska_skola/1/logo EP.png

Projekt Ambasádorská škola EP pokračuje...

Ambasádori junior zo sexty navštívili vo štvrtok 30. 30 2017 Súkromnú základnú školu v Lučenci a tretej a štvrtej triede predstavili svoju prezentáciu a aktivity o Európskej únii. O týždeň neskôr 6. 4. 2017 zas navštívili Cirkevnú základnú školu sv. Jána Bosca, kde predviedli svoju aktivitu štvrtákom a piatakom. Ako vidieť na fotkách (fotky) aj teraz sa deti živo zaujímali o problematiku Európskej únie a s ich záujmom sa stretli aj tvorivé úlohy, ktoré si naši ambasádori pre nich pripravili. Do tejto fázy projektu bolo zatiaľ zapojených cca 90 detí. Tešíme sa na ďalšie podujatia s inými aktivitami...

/galeria/2016-2017/soc/P1140996.JPG

Postup našich študentiek na celoštátne kolo SOČ !!!

Dňa 7. 4. 2017 študentky Súkromného gymnázia veľmi zodpovedne a úspešne reprezentovali našu školu a obhájili svoje práce, na krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa uskutočnila v priestoroch SPŠ dopravnej vo Zvolene.
Na projektoch pracovali počas celého roka a vybojovali si vo svojich odboroch krásne 1. a 2 miesto s postupom na celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. - 28. apríla 2016 v priestoroch Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici. Obe súťažili v odbore 06 – Zdravotníctvo a farmakológia.
Lea Krpeľanová súťažila s prácou: „Problematika intoxikácie alkoholom v kontexte výjazdov záchrannej služby" a vybojovala si 1 miesto.
Michaela Križová súťažila s prácou: „ Cystická fibróza" a vybojovala si 2 miesto.
Našim úspešným študentkám, ktorí zvládli boj s pohodlnosťou a ukázali, že chcú pracovať a v živote niečo dosiahnuť srdečne gratulujeme a držíme palce na celoštátnom kole. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

galeria/2016-2017/1/30/IMG_7417.JPG

LITERÁRNE DNI 2017 na SG

Vítali nás vyzdobené vchodové dvere ako otvorená Opatovská kniha príbehov, ktoré po otvorení miesto obsahu ponúkali harmonogram našich Literárnych dní. Pri dverách stáli šarmantné asistentky z prímy a pripínali nám logo Literárnych dní, ktorých víťazný návrh vytvorila L.Krpeľanová zo sexty. Vestibul bol vyzdobený všetkým, čo sme počas našich hodín vytvorili/ viac fotografie/ a pobádal nás k ďalším aktivitám. Ďakujeme triede sexta za pomoc pri inštalácii a výzdobe. Každý deň počas Literárnych dní sa na nástenke objavila literárna hádanka, iná pre 1. a iná pre 2. stupeň SG.

Už v pondelok 27.3. nás čakal Deň doteraz neprečítaných kníh vo všetkých triedach a zároveň sme odštartovali Čitateľský maratón, ktorý trval do konca týždňa. Každý čítal, kedy mohol, a pravidelne sme si zaznamenávali do tabuliek množstvo prečítaných strán. Zároveň sme spustili súťaž o kráľa čitateľov, ktorú vyhodnotíme po 20.6.2017. Už dnes vieme, že o tento titul sa bude uchádzať 27 vytrvalých čitateľov našej školy. /foto/

Utorok 28.3. si vo vestibule pripravil predajnú výstavu kníh p.kníhkupec z Golemu v Lučneci a ponúkal naozaj všeličo pre najmenších až po maturantov.

Už na 1. a 2. hodine sa k Literárnym dňom pripojil projekt Ambasádorská škola EP pod vedením p.p.V.Jakubove. Študenti sexty si pre mladších spolužiakov z 5. ročníka SZŠ a prímy pripravili ukážky z typických rozprávok, príbehov krajín EÚ, aj s ich filmovou verziou, orientáciou na mape a tvorivými úlohami o význame spolupráce v európskom priestore.

3. hodina v utorok patrila príbehom, ktoré napísal sám život, ale sú už zachytené aj v knihách. Hodina patrila slávnostnej premiére filmu Holokaust v Lučenci na našej škole, nakoľko film už mal premiéru pre verejnosť 9.9.2016. Bohužiaľ, marec nie je len mesiacom knihy, ale aj mesiacom, kedy sa v čase vojny v rokoch 1942, 1944 realizovali protižidovské opatrenia ako na Slovensku, tak aj v Maďarsku, kam Lučenec vtedy patril. Film pre potreby obnovenej synagógy vytvorili študentky dnes už 4.A – M. Belovová, D.Drozdová, M.Mikušová a sexty D.Danková. Vo filme sme mohli počuť autorky kníh, výpovedí o holokauste na južnom Slovensku, spomínajúce: p. Olgu L.Gály/ kniha Nemý vták/ a p. Violu R.Fischerovú/ kniha Mengeleho dievča/. Film si pozreli študenti od sekundy po 4.A.

4. a 5. hodina patrili besede s univerzitným profesorom p. J. Lomenčíkom z Filozofickej fakulty UMB o literatúre a jej súčasnom stave, aj o stave jazyka, o regionálnej literatúre, B.S.Timrave. /foto/

Deň literárnych postáv sa konal v stredu 29.3. Každý záujemca sa prezliekol do kostýmu svojej obľúbenej literárnej postavy a strávil v jej podobe celý vyučovací deň. Zrazu sme mali množstvo nových žiakov z rôznych storočí a rôzneho veku: na chodbách školy ste stretli Gandalfa, Gimliho, Matildu, Annu zo Zeleného domu, Zaklínača, dievčatko so zápalkami, slečnu z Pýchy a predsudku, mackov, Arthura zo Stopárovho sprievodcu galaxiou, Zorra, Sherlocka Holmesa...škoda, že pokazená karta z fotoaparátu nás núti si tento deň iba pamätať. Boli ste všetci veľmi tvoriví a šikovní./foto/

Blížime sa ku konci Literárnych dní a ešte sme chceli stihnúť výmennú burzu kníh – 30.3. Žiaci a študenti priniesli knihy, ktoré už nečítajú a kniha opäť ožila, našla si nového majiteľa. Knihy, ktoré nenašli majiteľa, budú zapísané do oboch školských knižníc – podľa veku adresáta / knižnice SZŠ a SG. / V tento deň prebehla inštalácia skrinky na výmenu kníh – KNIHOMATU – skrinky posolstiev vo vestibule školy, ktorá ďalej šíri myšlienku biblioboxov v celej Európe o bezplatnej výmene kníh medzi čitateľmi. Prosím, používajte ho!

Trieda sexta v knižnici Melánia SG pokrstila bedeker o Novohrade – Novohrad – zem Bohom pobozkaná, ktorý vytvárala na hodinách geografie pod vedením p.p.K.Kováčovej./foto/

Čakalo nás vyvrcholenie našich dní – NOC PRÍBEHOV na SG z 31.3. na 1.4. Študenti z tried príma až kvarta sa rozhodli, že noc v škole stráviť nie je až taký zlý nápad. Postarali sa o nich vyučujúci, ktorí pre nich pripravili Mravenisko príbehov s rôznymi možnosťami a spoločenskými hrami, ako tvoriť príbeh /G.Crémer/, ilustrátorovu dielňu – či stredoveké skriptórium / S.Vargová, A.Vašašová/, kde si vyskúšali tvorbu starého písma, listiny, ktorú zapečatili starým voskom a mnohí stihli zrealizovať linoryt. P.M. Paľaga ich potom privítal v lomitele a naučil ich základy metlobalu. Celý čas fungovala literárna čajovňa, v ktorej sa o chod a stály prísun chutného čaju postarala p.p.B.Péterová. Okolo polnoci sa otvorili 3 kiná v spálňach a premietali sme filmy, natočené podľa kníh, alebo v nich hrala hlavnú úlohu kniha, príbeh. Kto nepozeral, mohol čítať v knižnici Melánia na najvyššom poschodí. Ešte pred spaním sme stihli zrealizovať súťaž v rýchlom čítaní. Celý čas sa mnohí zakrádali do knihožrúta si zamaškrtiť na vlastných dobrotách, o ktoré sa podelili. Všetci sme fotili, a tak tu sú výsledky./ foto/ Časť noci s nami strávil aj p. Grebáč z Rádia Regina a so študentmi urobil rozhovory.

Noc, aj literárne dni sa skončili ráno o 8,00, keď sme všetkých príbehárov odovzdali rodičom. 5.4. ešte prebehne vyhodnotenie všetkých súťaží a výborných výsledkov počas marca-mesiaca knihy. Bolo toho veľa, ale už teraz vieme, že si to opäť o 2-3 roky radi zopakujeme.

PS: Výborná správa: počas čitateľského maratónu sa na škole prečítalo 8670 strán! Hurá!!!!!

Dočítania, vážení knihomili...tešilo ma byť pri tom všetkom s Vami. Bez Vás by to nebolo ono! Ďakujem všetkým.

Mgr.S.Vargová

/galeria/2016-2017/20170328_114736.jpg

Zoran Trnka postupuje na kraj

Študent kvinty Zoran Trnka v okresnom kole vo vedomostnej súťaži so zameraním na astronómiu „ Čo vieš o hviezdach? „ obsadil pekné 3.miesto a vybojoval si tak postup na krajské kolo. Toto sa uskutoční 27.apríla 2017 vo hvezdárni v Žiari nad Hronom.
Držíme palce!

/galeria/2016-2017/Marec_mesiac_knihy/DSC_0793.JPG

Marec – mesiac knihy

Počas marca – mesiaca knihy na SG prebiehali aktivity, ktoré vyvrcholili Literárnymi dňami od 27. marca do 1. apríla 2017.
Heslom celého mesiaca boli citáty: Dom bez kníh je ako izba bez okien – Odlož mobil, zober knihu.
Naše stretnutia s knihou prebiehali rôznou formou. Aktivity na hodinách boli naplánované celoročne - celomesačne, neskôr vrcholili práve v marci. Študenti SG ilustrovali príbeh, tvorili obal na knihu, ex libris– knižná značka, logo Literárnych dní, záložku do knihy. Zároveň vytvárali vlastný príbeh, rozprávanie, umelecký opis, odborný opis knihy, charakteristiku, vnútorný monológ, rôzne formy poézie: kaligram, akrostich, / kvinta, sexta /, ilustrovali príslovia, porekadlá /príma, sekunda/, vytvorili erb, artikuly, majstrovský výrobok a katalóg vybraného cechu/ sekunda/. Na hodinách vyučujúci realizovali projektové vyučovanie k lit. témam a príbehu, posilňovali čitateľskú gramotnosť na všetkých hodinách a predmetoch. Pracovali s odbornými časopismi, príbehmi v anglickom či nemeckom jazyku, analyzovali pripravený text a hľadali informácie.

Zároveň sa 15.3.2017 uskutočnil prednes v obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín/ M.Janšto zo sekundy/, ktorý postúpil do okresného kola.

Nezanevreli sme ani na našich najmenších a vyučujúci SG čítali vo svojom voľne žiakom SZŠ svoje obľúbené knihy z detstva.

Naše stretnutia s knihou prebehli aj formou exkurzie do Novohradskej knižnice s triedou kvinta, ktorá má v učebných osnovách knižničný systém a prácu s informáciami a hneď na druhý deň navštívili školskú knižnicu SG a prežili stretnutie s asistentkami spisovateľov i vedcov v náučnom oddelení a oddelení beletrie žiaci 5. ročník SZŠ. Túto vyučovaciu hodinu pre nich pripravila trieda sexta.

Vo všetkých triedach vytvorili žiaci výstavu Moja obľúbená kniha a zároveň prebehli diskusie, prezentácie o aktuálne čítaných knihách v triedach pod názvom Povedz mi, čo práve čítaš... Celý marec mohli žiaci SG posielať vyučujúcim SJl svoj obľúbený citát z knihy, prinášať knihy do výmennej burzy kníh.

Počas bežných otváracích hodín v školskej knižnici pomáhali študenti s prípravou Literárnych dní, ale pozreli si aj film Zlodejka kníh.

Trieda sexta pracovala na tvorba triedneho časopisu Pod povrchom, aj na bedekri o Novohrade.

Po stopách knihy BITKA PRI LUČENCI od A .Jiráska vznikla krátka exkurzia v Opatovej, kde tvoril český spisovateľ A.Jirásek a je tu umiestnená jeho pamätná tabuľa. Zároveň sem navštívili miesto konania bitky pri Lučenci, o ktorej písal vo svojej knihe / tercia, kvinta, 5. roč. SZŠ/.

Kvíz o prečítaných knihách sci-fi, literatúry faktu /kvarta/ a tvorbu nástenky o autorovi literatúry faktu V. Zamarovskom s výstavou jeho diel usporiadali a vytvorili v triede kvarta.

Od písma ku knihe bola téma hodín dejepisu v triedach sekunda a tercia, zároveň vznikla nástenka Od písmen po knihu a jej elektronickú podobu. V septime sa študenti bližšie oboznámili s tvorbou B.S.Timravy pri príležitosti 150. výročia narodenia a vytvorili nástenku aj ako pomôcku pri vyučovaní k Roku B.S.Timravy. Toto všetko, aj výsledky mnohých tvorivých dielní zdobili školu počas LITERÁRNYCH DNÍ 2017 / 27.3. – 1.4. /.

Ďakujem všetkým vyučujúcim, študentom za realizáciu aktivít, úžasnú zanietenosť, radosť z tvorby, p.p. B.Péterovej za pomoc pri organizácii. Fotky

Mgr. S.Vargová

galeria/2016-2017/narodna_rada/12.jpg

Projekt Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Ambasádori junior z tried kvinta, 1. A, sexta, septima, 3. A sa spolu s ambasádorkami senior PhDr. Vierou Jakubove a Mgr. Teréziou Bahledovou, PhD. Navštívili 31. marca 2017 Národnú radu Slovenskej republiky. Nielenže sa dozvedeli množstvo informácií o dejinách parlamentarizmu na Slovensku, o štátnych symboloch SR, o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a ďalších štúrovcoch a ich politických aktivitách, o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ale videli aj výmenu čestných stráži pred Hurbanovou bustou vo vestibule budovy NR SR (Hurbanova sieň). Vynikajúci, kultivovaný a emotívny odborný výklad pani PhDr. Lujzy Kittlerovej z Kancelárie NR SR zaujal všetkých študentov. Študenti potom z balkóna zasadacej miestnosti pléna NRSR sledovali spoločné zasadnutie poslancov NR SR a slovenských europoslancov v Európskom parlamente (prvé od roku 2009, kedy boli zvolení v europoslaneckých voľbách prví slovenskí zástupcovia do EP). Vypočuli si vystúpenia všetkých našich europoslancov, keď odpovedali na otázky poslancov NR SR. Potom sa naši mladí ambasádori zúčastnili besedy s pánmi europoslancami Eduardom Kukanom a Ivanom Štefancom, kde sa dozvedeli mnoho informácií o práci europoslanca na pôde Európskeho parlamentu, ako aj o aktuálnych európskych témach. Študenti mali aj konkrétne otázky, na ktoré dostali erudované odpovede od ľudí, ktorí sa bezprostredne podieľajú na tvorbe európskej politiky. Získané poznatky budú ambasádori junior odovzdávať ďalej pri ďalších aktivitách projektu. Fotky

galeria/2016-2017/citanie_sekunda/logo EP.png

Projekt Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Vo štvrtok 30. marca 2017 ambasádori junior zrealizovali ďalšie predstavovanie EÚ, ako aj čítanie vybraných rozprávok členských štátov Európskej únie pre triedu sekundu (fotky). Aktivita sa stretla so záujmom sekundánov, čo našich ambasádorov naozaj potešilo.

/galeria/2016-2017/Vecer_s_I_Radicovou/17457812_780220948801801_5585848493677920556_n.jpg

Večer s Ivetou Radičovou

Projekt Ambasádorská škola Európskeho parlamentu pokračuje – ambasádori junior sa zúčastnili besedy s Ivetou Radičovou v krásnych zrekonštruovaných priestoroch historickej radnice v Lučenci. Iveta Radičová nepredstavovala len svoju knihu „Byť alebo nebyť – Európska únia“, ale hovorila aj o aktuálnych európskych témach – o utečeneckej kríze, brexite, európskej bezpečnosti a pod., pričom zdôraznila význam spolupráce v rámci EÚ a obzvlášť viackrát zdôraznila nevyhnutnosť solidarity a pomoci. Ako sociologička venovala pozornosť aj závažným spoločenským témam, hovorila o zdrojoch informácií najmä na sociálnych sieťach, ktoré sú neraz zavádzajúce, populistické, demagogické a nepravdivé. Najmä mladí ľudia musia hľadať pravdu, lebo oni budú čoskoro zodpovedať nielen za chod Európy ale aj nášho Slovenska. Najmä mladí ľudia musia byť rozhľadení občania s vysokou mierou mravnosti a zodpovednosti. Veď oni sú budúcnosťou nás všetkých. Pani Radičová vyjadrila potešenie, že na podujatí vidí aj mladých ľudí (naši ambasádori junior, ktorí sa aktívne zapojili aj do diskusie). Ako bývalá premiérka Slovenskej republiky sa venovala aj aktuálnym vnútropolitickým témam. Príjemne strávený a najmä poučný podvečer. Ďakujeme! Fotky

/galeria/2016-2017/bio_olympiada_kika/P1140981.JPG

Postup Kristíny Binkovej na celoštátne kolo Biologickej olympiády !!!

Dňa  30. 3. 2017  po výbornom výkone v krajskom kole Biologickej olympiády  pri prezentácii a obhajobe  svojej práce ((Spánok a mládež) pred odbornou komisiou si študentka tercie Kristína Binková vybojovala 2. miesto z 15tich súťažiacich a postúpila na celoštátne kolo Biologickej olympiády,  ktoré sa uskutoční v Košiciach 28. – 30. 4. 2017. Fotky

Srdečne gratulujeme a do ďalšieho kola prajeme veľa úspechov.

Mgr. Helena Kovácsová

galeria/2016-2017/ambasadorska_skola_1/logo EP.png

Projekt Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Prvé aktivity v rámci tohto projektu už majú jeho účastníci úspešne za sebou. Ambasádori junior zo sexty (Ester Maráková, Michaela Križová, Lea Krpeľanová, Diana Danková, Viera Mártonová, Pavol Ďuriš, Peter Hric, Nikolas Kočiš) pripravili v utorok (28. 3. 2017) pre svojich mladších spolužiakov z prímy a 5. triedy SZŠ zaujímavé podujatie, ktoré začalo úlohou nakresliť spoločným úsilím (4 žiaci naraz držali tyčku s pripevnenou fixkou na konci) dom. Kreslili vlastne spoločný európsky dom členských štátov EÚ (o čom ale vopred nevedeli) a mali prísť na to, čo bolo pre splnenie tejto úlohy najdôležitejšie. Veľmi rýchlo prišli na to, že spolupráca a spoločný postup, pričom sa pri kreslení museli navzájom skoordinovať a prispôsobiť, aby vôbec dokázali nejaký spoločný dom nakresliť. To bola názorná ukážka, že takáto spolupráca je nevyhnutná aj pri budovaní spoločného európskeho domu pre všetkých občanov EÚ. Ambasádori im potom uviedli základné údaje o EÚ, o jej cieľoch, výhodách a význame. Keďže súbežne s aktivitami tohto projektu prebieha na škole aj literárny týždeň (marec – mesiac knihy) naši ambasádori sa rozhodli predstaviť členské štáty EÚ trochu netradične tradičnými rozprávkami alebo knihami pre deti. Na týchto dvoch prvých podujatiach si vybrali lotyšskú rozprávku Pavúk a mucha (jej čítaniu predchádzal krátky animovaný film Pavúk a mucha) a čítanie z knihy pre deti Pipi Dlhá pančucha od švédskej autorky Astrid Lindrenovej. Žiaci bez problémov vedeli ukázať na mape nielen Švédsko, ale aj Lotyšsko. Taktiež vymenovali aj ostatné členské štáty EÚ a hovoril im čosi aj pojem „brexit“, ktorého súvislosti im ambasádori stručne vysvetlili. Žiaci si tiež pozreli krátke ukážky z filmu Pipi Dlhá pančucha a na záver si vypočuli hymnu EÚ (fotky). V ďalších triedach súkromného gymnázia a súkromnej základnej školy budú ambasádori junior nielen zo sexty, ale aj kvinty (do projektu je zapojených celkom 33 študentov gymnázia) predstavovať rozprávky ďalších členských krajín EÚ. S touto aktivitou navštívia aj Základnú školu 1 - 4 na Bratríckej ulici v Opatovej.  Fotky

/galeria/2016-2017/rozhoduj_o_Europe/img-logo-header_1.jpg

Regionálny seminár projektu Rozhoduj o Európe vo Zvolene

Konal sa 22. marca 2017 a zúčastnili sa ho študenti stredných škôl Banskobystrického kraja.
Naše gymnázium reprezentovali 3 študenti sexty: Ester Maráková, Pavol Ďuriš, Nikolas Kočiš a dvaja študenti kvinty: Laura Mužilová a Matej Mázor (fotka 1, fotka 2).
Seminár pozostával z troch častí: 1. predstavenia EÚ a jej inštitúcií, 2. zjednodušená simulácia zasadnutia Rady EÚ, 3. dialóg s osobami s rozhodovacou právomocou (Ing. Lenka Balkovičová, primátorka Mesta Zvolen, prednosta MÚ Zvolen Jozef Mikuš, ktorý je aj poslancom NR SR a poslancom zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja).
Všetci naši študenti si na seminári počínali veľmi dobre, boli aktívni, ich vystúpenia boli kultivované, vždy hovorili k danej téme a problému a preukázali veľmi dobrý prehľad v aktuálnych témach, ktoré rezonujú v Európe ako aj v problematike Európskej únie.
Z vyhodnotených 3 miest pre najaktívnejších účastníkov seminára sa na 1. mieste umiestnil Pavol Ďuriš a na 2. mieste sa umiestnila Ester Maráková. Ale určite by si za svoje vystúpenia zaslúžili ocenenia aj ďalší členovia nášho tímu, keby bolo ocenených miest viacej. Za príkladnú reprezentáciu školy ďakujeme (čítaj viac).

/galeria/2016-2017/projekt_ambasadorska_skola/Snimka1.PNG

Projekt Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

 

Dnešná stredoškolská mládež vyrastá v Európskej únii. Čas pred ňou si nemôže pamätať. Je však dôležité, aby hlbšie porozumela tomu, prečo sa aj Slovenská republika začlenila do Európskej únie a prečo Európska únia vôbec vznikla.

Európsky parlament ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie pripravil vzdelávací program pre stredné školy Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej „EPAS“), ktorého cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019. Európsky parlament je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členovia a členky sú priamo volení a volené v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

Vzdelávací program EPAS sa v období rokov 2017 - 2019 uskutoční aj na Slovensku a môže sa do neho zapojiť približne 50 stredných škôl. Príležitosť zapojiť sa do programu využila aj naša škola. Na základe predchádzajúcich početných aktivít na našom gymnáziu spätých s problematikou Európskej únie sme boli vybraní do prvého ročníka tohto projektu, ktorého sa zúčastňuje 15 stredných škôl z celého Slovenska. Účasť na tomto projekte je pre našich študentov príležitosťou spoznať lepšie európsky hodnotový priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu a zároveň niekoľko zaujímavých ocenení!

Je život v Únii zaujímavý a vzrušujúci? Je život v iných častiach sveta lepší? Rozmýšľajme o Európskej únii v súvislostiach! Ako ovplyvňuje naše životy? Po Európskej únii môžeme dnes cestovať bez prekážok, veď od roku 2007 pre nás neexistujú vnútorné hranice medzi jej štátmi. Cestujme však po nej aj v čase! Ako to bolo predtým, než sme do Európskej únie vstúpili? Ako to bolo predtým, než Európska únia vôbec vznikla? A ako to bude o desať, o dvadsať rokov? Svet sa rýchlo mení. Skúsme sa vžiť do roly tých, ktorí rozhodujú, a skúsme naprojektovať budúcnosť Európskej únie a Slovenska v nej tak, aby sme my a nasledujúce generácie žili naďalej v mieri, slobode, bezpečí a v udržateľnom ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a ekologickom prostredí! Foto

 

/galeria/2016-2017/projekt_ambasadorska_skola/logo_EP.png

Projekt Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - prvé kolo programu 2016/2017

Úvodné stretnutie stredných škôl vybraných do prvého ročníka programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa uskutočnilo 17. marca 2017, od 10,00 do15,00 hodiny v priestoroch Informačnej kancelária Európskeho parlamentu, Palisády 29 v Bratislave.
Účastníci prvého ročníka programu:
1. Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
2. Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
3. Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
4. Piaristické gymnázium J. Kalazanského, Piaristická 6, Nitra
5. Obchodná akadémia, K.Kittenberga 2, Levice
6. Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
7. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
8, Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany
9. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
10. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
11. Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
12. Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
13. Súkromné gymnázium, Gemerská cesta č. 1, Lučenec
14. Gymnázium, Alejova 1, Košice
15. Gymnázium, Študentská 4, Snina

Deň otvorených dverí

/galeria/2016-2017/EYP/logo.png

Ďalšia účasť našich študentov na podujatí Európskeho parlamentu pre mladých

Európsky parlament pre mladých (European Youth Parliament – EYP) je jedinou medzinárodnou platformou, ktorá ponúka účastníkom širokú paletu zahraničných zasadnutí, na ktorých sa majú možnosť zúčastňovať a osvojovať si tak demokratické postupy počas autentických zasadnutí. Mladí ľudia vo veku 15 až 26 rokov majú tak príležitosť vyjadriť svoj názor k momentálnym problémom v európskej politike. EYP zoskupuje študentov a dáva im možnosť vymieňať si v rámci celej Európy názory na nutnosť formovania ich kontinentu. Študenti sa učia prijímať názory rôznych národností s ohľadom na ich históriu, zvyky, alebo vnútropolitickú situáciu. Vďaka daným úlohám si rozvíjajú samostatné myslenie, vyjadrovacie schopnosti v anglickom jazyku, osvojujú si princípy demokracie a rozvíja sa ich záujem o súčasné dianie vo svete.
Po účastiach našich študentov na medzinárodných zasadnutiach EYP v Chorvátsku, Francúzsku či Švajčiarsku sa 15. 3. – 20. 3. 2017 päť našich študentov v zložení: Laura Mužilová, Dominika Belková, Matej Mázor (všetci zo septimy) a Pavol Ďuriš a Nikolas Kočiš (obaja zo sexty) zúčastnilo regionálneho zasadnutia EYP Nemecko v Herzogenaurachu neďaleko Norimbergu (fotky).
Škola výrazne podporuje aktivity takéhoto druhu, pretože umožňujú osobnostný a intelektuálny rast našich študentov, zvyšovanie úrovne ich angličtiny, nadobúdanie nových poznatkov, skúseností, zážitkov a priateľstiev v medzinárodnom rozmere (čítaj ďalej).
Naši študenti aj teraz vzorne reprezentovali nielen školu, mesto Lučenec ale aj Slovenskú republiku. V „kotli" rôznych národností sa určite netopili, ale neraz výrazne vyčnievali...
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

/galeria/2016-2017/DSC_1994.JPG

Súťaže z nemeckého jazyka

Dňa 16. februára 2017 reprezentovala Súkromnú základnú školu žiačka 5. ročníka Chiara Riana Lepiešová na krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka v Banskej Bystrici, kde sa jej podarilo získať chvályhodné 4. miesto. Ani o mesiac neskôr, dňa 9. marca 2017, sa už opäť zúčastnila súťaže s názvom Jazykový kvet, kde na krajskom semifinále v Banskej Bystrici predniesla rozprávku „Rotkäppchen" od bratov Grimmovcov. Porote sa jej výkon veľmi páčil, čo jej prinieslo postup na krajské finále, ktoré sa bude konať už 7. apríla. Súťaže sa zúčastnil aj žiak Súkromného gymnázia Samuel Ernst z triedy kvarta, ktorý v nemeckom jazyku predstavil jeden z príbehov vynaliezavého chlapca Toma Sawyera od autora Marka Twaina. Samko síce nepostúpil do ďalšieho kola, ale ako sám povedal, bola to pre neho výborná skúsenosť.

OZ Študent

Grebáč V Lučenci učia o holokauste

Anotácia

Súkromné gymnázium v Lučenci uskutočňuje od roku 2008 projekt Ako učiť o holokauste, ktoré vedie žiakov od memorovania histórie k jej spoznávaniu aktívnymi formami: bádaním, natočením dokumentárneho filmu Holokaust v Lučenci, ktorý bude súčasťou prehliadky zrekonštruovanej synagógy. Lebo podľa iniciátorky projektu Soni Vargovej, proti predsudkom treba bojovať aj v dnešnej dobe.

Zahlásenie

Neučiť povinným memorovaním, ale zážitkovo, názorne... Iniciovať záujem študentov o tému a chuť, aby na nej pracovali. To sú méty zaujímavého projektu Ako učiť o holokauste, ktorý uskutočňuje súkromné Gymnázium v Lučenci. Jeho výsledkom je nielen lepšie poznanie minulosti židovskej obce v centre Novohradu a smutných osudov jej príslušníkov, ale aj vytvorenie dokumentárneho filmu, ktorý bude čo nevidieť súčasťou prehliadky obnovenej synagógy v Lučenci – národnej kultúrnej pamiatky. Čo všetko z projektu vyplývalo, aké úlohy bolo treba plniť?, zisťoval redaktor Roman Grebáč medzi samotnými aktérmi projektu...

Z: Jednou...
K: ...tá aktivita zanecháva stopu.
T: 3,59

Zvukový záznam

Grebáč Čítanie detí začína v rodine

Anotácia

Nie je pravda, že deti dnes nečítajú! Čítajú, ale nežiaduce veci ako sú SMS-ky a „facebookoviny"..., tvrdí gymnaziálna slovenčinárka Soňa Vargová zo súkromného gymnázia v Lučenci, ktoré zriadilo a prevádzkuje zaujímavú otvorenú knižnicu. Spisovateľka Petra Nagyová Džerengová k tomu dodáva, že pre zlepšenie čítania mládeže je nevyhnutná motivácia, príklad z rodiny.

Zahlásenie

Nasledujúce minúty budú patriť čítaniu. Nie preto, že sme vstúpili (vstupujeme) do Mesiaca knihy, lebo však čítať by sme mali po celý rok! Ale preto, že naše nečítanie zapríčiňuje vážne problémy tam, kde to neradi vidíme- u našich detí a mládeže. Alarmujúce výsledky v ich vzdelanostnej úrovni, v porovnaní s rovesníkmi z iných krajín, to žiaľ potvrdzujú. Pritom neraz netreba veľa. Keďže školská práca nadväzuje na výchovu v rodine - stačí príklad, motivácia, a ako s úsmevom konštatuje naša známa spisovateľka Petra Nagyová Džerengová – trocha, v úvodzovkách, domáceho násilia. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Najskôr sa v príspevku Romana Grebáča pozrieme na to, čo my rodičia, zaneprázdnení často tým, ako naše deti vyzerajú - neraz nevidíme. Aký je ich vnútorný obraz. Aký je rozdiel medzi deťmi, ktoré nachádzame doma s kvalitnou knihou v rukách, a deťmi ktorých voľný čas vypĺňa len „četovanie, esemeskovanie a pobyt na sociálnej sieti". A že v tom je rozdiel je - nám prezradí profesorka súkromného gymnázia v Lučenci Soňa Vargová.

Z: Dieťa ktoré...
K: ... naozaj ju nepustia z ruky.
T: 3,43

Zvukový záznam

Nový čas

/galeria/2016-2017/Zaklady_komunitneho_planovania_/IMG_5217.JPG

Základy komunitného plánovania (alebo ako zapojiť komunity do riešenie problémov)

V piatok 24. Februárasme mali túčesť privítať na našej škole Trinity Dix, komunitnú organizátorku z Claremontu, New Hampshire, USA. Trinity sprevádzala Soňa Keresztésová, ktorá sa snaží presadiť program komunitného plánovania na Slovensku.  Cieľom programu je identifikovať  potreby, záujmy komunity a aktívne sa pričiniť o presadzovanie programov podporujúcich lepší život miestnych obyvateľov. Trinity Dix  posledných 12rokov spolupracovala s jednotlivcami a celými komunitami ako komunitná organizátorka a aktívna obyvateľka mesta Claremont. Okrem toho je zapojená do iniciatív revitalizácie sídlisk a aktivít pre zdravú komunitu v Claremont-e, NH, USA.

Naše stretnutie malo za cieľ motivovať a aktivovať študentov k pozitívnym zmenám vo svojom okolí. Naučili sme sa  ako definovať problém a oboznámili sme  sa s krokmi ako problém vyriešiť. Zistili sme ako zapojiť dobrovoľníkov a členov komunity do tohto procesu, ako uspieť v riešení problémov komunity. Naši študenti  sa zamerali na problémy ako potrebu vybudovania dobrej plavárne, spoločenského centra pre mladých, zabezpečenie lepšej zdravotnej starostlivosti , osvetlenia v niektorých častiach Lučenca, viacej zeleného priestranstva a zníženie znečistenia v Lučenci. Spolu s lektorkou tieto problémy konkretizovali  a stanovili jednotlivé kroky k ich vyriešeniu. Nič sa nevyrieši samo a náš pasívny postoj k problémom nikomu nepomôže. Študentom  držíme palce, aby nabrali odvahu a aktíve sa zapojili do riešenia niektorých problémov. Fotky

Geografická olympiáda

Vo februári sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. V kategórii F sa súťaže zúčastnili študenti sekundy F.Varga, ktorý obsadil 16.miesto a T.Mede 19.miesto.V tejto kategórii súťažilo 28 študentov a len 4 získali viac ako 65 bodov čo je potrebné pre ocenenie Úspešný riešiteľ. V kategórii G zastupovala školu V. Ďurišová a s počtom bodov 65 sa stala Úspešnou riešiteľkou. Náročnosť súťaže ukázala záujemcom nutnosť cieľavedomého a systematického rozširovania si vedomostí v oblasti geografie.
Mgr. K.Kováčová

Grebáč Lučenskí gymnazisti na európskom fóre

Anotácia

Študenti súkromného Gymnázia v Lučenci Ester Marákova a Júlia Gonova, ktorých  pripravovala pedagogička Viera Jakubove sa môžu pochváliť svojou prácou na medzinárodných zasadnutiach  Európskeho parlamentu mladých a dobrou reprezentáciou školy i Slovenska.. Zúčastnili sa zasadnutí v Rakúsku, Francúzsku a Švajčiarsku, kde  aktívne pracovali v jednotlivých výboroch a podieľali sa aj na tvorbe uznesení k diskutovaným témam.

Zahlásenie

Súkromné gymnázium v Lučenci dosahuje pozoruhodné výsledky aj v občianskej výchove. Jej pedagógovia vedú študentov k tomu, aby sa zaujímali o dianie okolo seba, aby svet  a život vnímali v kontexte s udalosťami, ktoré sa v ňom dejú. Táto práca priviedli tých najlepších, najsamostatnejších  z nich až k reprezentácii Slovenska na medzinárodných fórach Európskeho parlamentu mladých, kde sa aktívne zúčastňovali práce v jednotlivých výboroch. Podieľali sa na tvorbe uznesení, na multikulturálnych dialógoch.., skrátka robili dobré meno svojim pedagógom,  škole i Slovensku. Napríklad Julka Gonova, ktorá medzičasom už začala študovať na Masarykovej univerzite v Brne, absolvovala takéto pracovné zasadnutia v Rakúsku a vo Francúzku. Redaktor Roman Grebáč bol zvedavý, čím všetkým sa zaoberali:

 Z: Vecami ako...

K: ...riešenie týchto problémov.

T: 3,59

 

Zvukový záznam

/galeria/2016-2017/Jyzyk_olym/IMG_1871.JPG

VÝBORNÉ VÝSLEDKY V JAZYKOVÝCH OLYMPIÁDACH

V januárových okresných kolách v olympiáde anglického jazyka a nemeckého jazyka podali výborný výkon študenti sexty Ester Maráková a Pavol Ďuriš a postúpili na krajské kolo v Banskej Bystrici. Tam nesklamali znovu a Ester Maráková v kategórii 2A v anglickom jazyku skončila na vynikajúcom 2.mieste so stratou necelých 2 bodov na víťaza a v ústnej časti bola najlepšia.
Pavol Ďuriš po svedomitej príprave v 2A kategórii v olympiáde nemeckého jazyka skončil v konkurencii 15 žiakov na peknom 3. mieste. Na fotografii sú so svojimi vyučujúcimi Saskiou Palkovičovou – anglický jazyk a Boženou Péterovou – nemecký jazyk, ktoré študentov pripravovali na súťaže a k vynikajúcim výsledkom srdečne gratulujú. Fotky

/galeria/2016-2017/Historia_novohradu/IMG_6848.JPG

Stretnutie účastníkov súťaže História Novohradu na SG

7. februára sme sa tešili v popoludňajších hodinách na stretnutie účastníkov 1. ročníka regionálnej historickej súťaže História Novohradu. Stretnutie sa nieslo v duchu tvorivého dialógu komisií s účastníkmi, ktorí boli z našej školy a z GBST. Na otázky súťažiacich odpovedali vedúci jednotlivých komisiií a hostia z NMG, z archívu v Lučenci, Novohradskej knižnice, aj sponzori súťaže. V neposlednom rade sa študentom prihováral aj p. M.Šesták, ktorý prišiel s myšlienkou zorganizovať takúto súťaž a podporiť mladých historikov či záujem študentov o regionálnu históriu.
Práce súťažiaci odovzdávajú 30. apríla a komisie ocenia najlepšiu prácu v kategórii, 3 najlepšie práce celkovo a udelia jednu mimoriadnu cenu.Držíme všetkým súťažiacim palce. Fotky

Mgr. S.Vargová

Máme za sebou olympiády zo SJL a DEJ

26. januára 2017 sme sa so študentom sexty P.Ďurišom vybrali do Zvolena na krajské kolo SJLO. Po primeranom výkone v teste aj ústnej časti nakoniec po spočítaní bodov z transformácie textu / úloha znela napísať dohodu medzi študentmi a riaditeľstvom školy/ sa umiestnil na 9. mieste spomedzi 20 súťažiacich.
14.2. 2017 nás zese žiačka tercie V.Ďurišová reprezentovala na DEJO.v okresnom kole. stala sa úspešnou riešiteľkou a obsadila zo 16. súťažiacich 8. miesto.
Obom ďakujeme za reprezentáciu.

Mgr. S.Vargová

Ples súkromných škôl

Dňa 10. februára 2017 hostili organizátori 21. reprezentačného plesu Súkromných škôl v priestoroch hotela Slovan vyše 150 účastníkov plesu. Vďaka zástupcom Diamonds International Corporation prítomní pozdvihli poháre s diamantovým prípitkom.

Večer s nádychom noblesy sa preto niesol v znamení lesku diamantov, ale aj hviezd - tých, ktoré osvecujú nočnú oblohu, no aj tých, ktoré živia filmový svet Hollywoodu... čo sa stalo hlavným motívom zábavného programu, ktorý si pripravili študenti Súkromného gymnázia. Pod starostlivým dohľadom Mgr. Soni Vargovej študenti tematicky premostili filmy Pretty Woman, Rambo a Titanic a spojili ich vo vlastnej snímke s názvom TYTANIK.
Čarovnými sprievodcami študentského programu boli Ester Maráková a Pavol Ďuriš. Na programe sa ďalej spolupodieľali Diana Danková, Peter Hric, Nikolas Kočiš, Michaela Krížová, Lea Krpeľanová, Viera Mártonová, Peter Nociar, Laura Mužilová, Sofia Gregorová, Lenka Nincová, Marian Vaškovič, Gabriel Vikor, Samuel Bako.

Za elegantné tanečné vstupy patrí poďakovanie tanečnej škole Dance Attack, teda Dominike Belkovej a jej tanečnému partnerovi Richardovi.

Príchod hostí sprevádzali tóny Traditional Dixie Stompers. Príjemným, oku lahodiacim hrejivým bodom, bol vystavený ukážkový biokrb od sponzorov večera. Sólisti donského kozáckeho chóru Volnij Don v spolupráci s pedagógmi a žiačkami Súkromnej základnej umeleckej školy vniesli do programu momenty ruskej kultúry.
Vďaka štedrým sponzorom tomboly si hostia plesu odnášali domov vzácne dary.

Sponzormi nášho plesu boli: pán Branislav Becher, Agro CS Slovakia, BIO FLAME, TSV Papier, pán R. Tánczos s rodinou, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, v zastúpení riaditeľom Informačno-konzultačného strediska Lučenec pánom Ing. Mgr. Pavlom Križom, PhD., MBA, poisťovňa Generali, rodina Budáčová a Expresso Essex, spoločnosť Slovexpress, Mesto Lučenec, rodina Kolbányiová, rodina Drugdová, pani Mužilová, pani Géčová, MyBUBO, Agroflora Lučenec, Mgr. Dušan Marek, pani Kristína Kováčová, rodina Gonová, rodina Bahledová, pani Ľubica Adamove, Marian Berky s rodinou a Súkromné gymnázium Lučenec.

Ples plný hudby, tanca a zábavy končil v skorých ranných hodinách a veríme, že sa zaradil medzi nezabudnuteľné zážitky našich vzácnych hostí.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave plesu spolupodieľali.
T. Bahledová

Fotky

/galeria/2016-2017/bio_olympiada/P1140976orezane.jpg

Prvé miesto na obvodnom kole biologickej olympiády

pre študentku súkromného gymnázia
Dňa 16. 2. 2017 na výborné výsledky študentov súkromného gymnázia z predchádzajúcich rokov nadviazala Kristína Binková –študentka tercie a podala skvelý výkon na obvodnom kole biologickej olympiády kategórie C. Po prezentácii a obhajobe svojej práce (Spánok a mládež) pred odbornou komisiou vybojovala krásne 1. miesto.
Kristínke za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a k dosiahnutému výsledku srdečne gratulujeme. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2016-2017/korculovanie/IMG_20170215_135704.jpg

Korčuľovanie na zimnom štadióne v Lučenci

V polovici februára 2017 sa žiaci primy až kvinty zúčastnili korčuľovania na zimnom štadióne v Lučenci. Pre žiakov a žiačky okrem voľných jázd sme pripravili rôzne hry a aktivity na ľade. Na záver sme si všetci zasúťažili v rýchlokorčuľovaní a s úsmevom na tvári športovo ukončili deň.
Najrýchlejšie kolo vo vymedzenej dráhe (celý vonkajší obvod klziska) v absolútnom poradí odkorčuľoval Adrian Novodomský v čase úctyhodných 26,34 stotín sekundy.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli ku skvelej atmosfére a zúčastnili sa tejto krásnej zimnej športovej aktivity. Fotky

PaedDr. Paľaga

/galeria/2016-2017/LV/20120103_123908.jpg

Lyžovačka vo Vyšných Ružbachoch

Na prelome mesiacov január a február sme vycestovali do kúpeľného mesta Vyšné Ružbachy, v blízkosti poľských hraníc, kde sa konal náš lyžiarsky výcvik. Toto miesto je ideálne vďaka priaznivým klimatickým podmienkam Spišskej Magury a lyžiarske svahy ponúkajú možnosti pre náročných ako aj začínajúcich lyžiarov.
V pondelok ráno sme sa prebudili do nádherného slnečného dňa a žiaci sekundy, tercie a kvarty netrpezlivo očakávali príchod autobusu. Od začiatku panovala príjemná atmosféra, s nádychom nových zážitkov a hlavne veľa zábavy na zasnežených bielych svahoch. Po pricestovaní do Vyšných Ružbachov sme sa ubytovali v pohostinnom penzióne San André II. priamo pod lyžiarskymi svahmi. Hneď po ubytovaní sme „vyskočili" na lyže a rozdelili sa do troch 9 členných skupín. Prvá skupina lyžovala pod vedením vedúceho LV pána učiteľa Berkyho aj s dvomi snowboardistami. Druhá skupina lyžovala pod vedením pána učiteľa Paľagu. A tretiu skupinu viedla pani učiteľka Kováčová. O zdravie žiakov sa staral pán doktor MUDr. Eichler.
Počasie nám prialo a tak sme okrem lyžovania absolvovali aj príjemnú prechádzku do neďalekých kúpeľov, kde sme okrem iného videli aj kráter s liečivou vodou, ktorá nezamŕza počas celého roka. Niekoľkokrát sme využili multifunkčnú športovú halu so seminárnou miestnosťou neďaleko penziónu, ktorá ponúkala priestor na aktívny relax. Lyžovaním unavené svalstvo nám pomohol príjemne zregenerovať bazén s vírivkou. Žiaci robili pokroky zo dňa na deň priamo pred našimi očami a všetci dokázali pokoriť svahy tohto krásneho lyžiarskeho strediska.
Ďakujem všetkým žiakom a kolegom za vytvorenie skvelej atmosféry. Verím, že si všetci odniesli len krásne zážitky a budú ešte dlho spomínať na tento výlet. Fotky
PaedDr. Paľaga

 

Piesne Donských kozákov

Pozvánka na 21. reprezentačný ples Súkromných škôl v Lučenci

/galeria/2016-2017/pam_den_holokaustu/IMG_0017.JPG

Pamätný deň obetiam holokaustu a oslobodenia Osvienčimu 27.1.2017

sme si pripomenuli besedou o knihe Mengeleho dievča

      Príbeh pani Violy Ruženy Fischerovej - Mengeleho dievčaťa - nie je pre našich študentov žiadnou novinkou. Už pred piatimi rokmi sa nám z nadácie Shoah Foundation v Los Angeles podarilo získať jej výpoveď z roku 1997. Študentka nášho Súkromného gymnázia Kaja Paulínyová v rámci projektu Ako učiť o holokauste už spracovala v roku 2014 jej životný príbeh v podobe prepisu z videa, načrtnutia mapy jej života, hľadania poslostiev v jej spomienkach. Ďalšie študentky našej školy M.Belovová, D.Drozdová, M.Mikušová použili aj jej výpoveď vo filme Holokaust v Lučenci pre potreby synagógy na objednávku Pamiatkového úradu v meste Lučenec.
Jej príbeh zároveň používame od šk.roku 2013/2014 pri vyučovaní o tejto téme, aj regionálnych dejín.
Preto sme veľmi radi, že sa nám podarilo stretnúť s autorkou knihy Mengeleho dievča, pani Veronikou Tóthovou Homolovou, ktorá príbeh p.V.R.Fischerovej zaznamenala vo svojej knihe a dala krásny dar nielen preživšej, mestu Lučenec, mladej či staršej generácii, ale aj pamäti tohto mesta.
Besedy sme sa zúčastnili s vybratými študentmi z tried tercia, kvarta, kvinta, sexta,septima a 4.A, ktorí sa o tému zaujímajú, čítali knihu či pracovali s príbehom Mengeleho dievčaťa: Autorka knihy sa rada odfotila s našimi študentkami, ktoré poznali príbeh p. Fischerovej.
Ďakujeme za silný zážitok. Fotky

/galeria/2016-2017/Vynimocna_trieda/DSC_0072.jpg

Výnimočná trieda na výnimočnej Stužkovej

Dňa 9. decembra 2016 sa každá duša študenta 4.A rozjasala, pretože nastala pre nás výnimočná udalosť, Stužková slávnosť. Príprava nás stála veľa úsilia, ale priniesla aj veľa zábavy. Najskôr sme sa sústredili na prípravu oficiálneho odovzdávania stužiek​ -​
symbolov mladosti -​ ​
a potom sme sa snažili byť zábavní a originálni v programe. Každý niečím prispel a veríme, že Stužková splnila očakávania nás študentov, našej triednej Mgr. Saskie Palkovičovej, pedagógov​ i​
rodičov. Každý si prišiel na svoje a nás teší, že zábava trvala do rána. Emócie zo štvrtáckej Stužkovej neutíchajú ani týždne po nej, no my sa už musíme sústrediť na b​l​
ížiacu sa maturitu.​..

Fotky

/galeria/2016-2017/Vianocny_beh/15727012_933205430148795_2593641498756293265_n.jpg

Vianočný beh mesta Lučenec

Už po 49. krát sa na Štefana konal Vianočný beh mesta Lučenec. Behu sa zúčastnilo rekordných 830 pretekárov súťažiacich v 10 kategóriách. Od skorého rána sa tu schádzali bežci z rôznych kútov Slovenska, ale aj iných krajín, susedného Maďarska, Česka, Talianska, Francúzska a dokonca pricestoval aj mladý, 13 ročný pretekár z Austrálie. Celé preteky sa vyznačovali skvelou atmosférou, ktorú rozprúdil známy zabávač Jozef Pročko. Po prvýkrát zaznel štartovný výstrel pri behu chrústov chlapcov a dievčat. V tomto behu odštartovala aj naša bežkyňa, žiačka 4. ročníka – Tamara Číčelová. Bola radosť sledovať veľké očakávania „malých“ športovcov, ktorí buď sami, alebo v sprievode rodičov absolvovali trať o dĺžke 200m.

Po dobehnutí najmladších športovcov nasledoval hromadný štart všetkých disciplín. Dĺžka trate bola 5, 2x10 a 20km.  Ani tu nechýbali talentovaní športovci z nášho Súkromného gymnázia a zo Súkromnej základnej školy. Na trati v behu na 5 km sa predstavilo spolu 8 žiakov. Najmladšími pretekárkami boli sestry, žiačky 1. ročníka – Laura a Nina Drugdová, ktoré odbehli túto trať, bok po boku, v krásnom čase 34:56 min. a umiestnili sa na peknom 145 a 146 mieste. Zahanbiť sa nenechal ani ich brat Dominik Drugda, žiak 3. ročníka, ktorý si časom 25:57 vybojoval veľmi pekné 116 miesto. Zo 4. ročníka si veľmi dobre počínala Lili Krížová, ktorá túto trať odbehla v čase 26:16 min. a obsadila krásne 36.miesto.

Zo SG si najlepšie počínal Marko Beran, žiak primy, ktorý trať zdolal v čase úctyhodných 23 minút a obsadil 70. priečku. Z tercie na trať nastúpili Chiara Maxima Kapičáková a Soňa Lazarová, ktorá odbehla 5 km v čase 39:23 min.(160m.). Najstaršou pretekárkou z kvarty bola Anna Ďurišová, ktorá sa umiestnila na peknom 84. mieste s časom 29:14 min. Za učiteľov bežal Milan Paľaga, ktorý dorazil do cieľa s časom 20:43 a obsadil 36. miesto. V cieli každý dostal originálnu medailu – vianočného kapra, guľáš a občerstvenie.

Zábery zo štartu:   https://www.youtube.com/watch?v=uWwX1RuO3KM

Výsledková listina:   http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/2089

Ďakujem všetkým žiakom, rodičom a priateľom, ktorí sa zúčastnili týchto pretekov a prispeli k navodeniu skvelej atmosféry.

 Fotky

                                                                                                          PaedDr. Milan Paľaga

 

/galeria/2016-2017/lc_utulok/IMG_6730.JPG

Vianočná zbierka doručená do lučenského útulku

Tesne pred Vianocami, 23.12.2016 sme do útulku doručili Vaše darčeky : vlastnoručne upletené obojky, deky, vankúše, granule, maškrty, pelech, salámy, konzervy, hračky, sušené mlieko pre šteniatka, vodítka, náhubky. Pani vedúca aj zamestnanci útulku sa veľmi pekne poďakovali za dar, ktorý v týchto zimách určite prišiel vhod.
Aj my, organizátori zbierky, sa Vám, štedrým darcom, chceme poďakovať za láskavosť a súcit, ktorý ste preukázali.ĎAKUJEME, boli ste úžasní. Najmenších darcov sme ešte 23.12. odmenili malými darčekmi, ktoré im psíkov budú pripomínať. Viac fotografie.

Mgr. S.Vargová

Školské kolo geografickej olympiády.

V decembri sa pre žiakov primy a sekundy uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Tento školský rok je pre kategóriu F vyhlásená téma AMERIKA . Súčasťou olympiády sú aj otázky o miestnej krajine. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov. Najlepšie výsledky preukázal Timur Mede-získal 77,5%, za ním sa umiestnil Filip Varga so 74 %. Tretie miesto obsadil Ivan Kulich , keď získal 62,5%.
Ďalšie poradie: R. Babjak, Ch.Burian, A.Papp, M. Janšto, J. Karásek, L. Paulovičová, V. Klempárová, Š. Paulovič, L. Vašašová . Postupové kolo bude začiatkom februára a dovtedy sa žiaci T.Mede a F.Varga budú intenzívne venovať príprave .
Mgr. Kristína Kováčová, vyuč.Geo

Vianočná pohľadnica

/galeria/2016-2017/Strelba/20161130_113759.jpg

Majstrovstvá okresu Lučenec v streľbe zo vzduchovky žiakov a žiačok ZŠ

Posledný novembrový deň sa v telocvični ZŠ Š. Koháriho II. s VJM vo Fiľakove konali majstrovstvá okresu Lučenec v streľbe zo vzduchovky žiakov a žiačok ZŠ. Tejto súťaže sa zúčastnilo 9 základných škôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - trojčlenné družstvá a jednotlivci. Strieľalo sa zalamovacou vzduchovou puškou. Počet rán – nástrel na dva terče s ľubovoľným počtom výstrelov a 30 súťažných výstrelov na 10 terčov. V kategórii družstiev mladších žiakov a žiačok ZŠ sa na 3. mieste umiestnili – Cerovský Ján, Kucej Dário a Szitas Zsófia. Najlepšiu mušku v jednotlivcoch mladších žiačok ukázala Szitas Zsófia, ktorá sa umiestnila na peknom 2. mieste.

Školu reprezentovali: Zsófia Szitas, Dário Kucej, Ján Cerovský, Bruno Suchansky, Jozef Cerovský, Andrej Kružliak, Karolína Mravcová, Tibor Varga, Patrik Predajniansky.

Fotky

PaedDr. Milan Paľaga

 

/galeria/2016-2017/Projekt_DETI_A_ARCHITEKTURA/20161209_145142.jpg

Projekt DETI A ARCHITEKTÚRA

Vyvrcholením projektu Deti a architektúra, do ktorého sme sa s 5. ročníkom SZŠ prihlásili už v apríli 2016 a jeho realizácia prebiehala od septembra do novembra 2016 pod dozorom vyučujúcich M. Cerovskej a S.Vargovej z SG a ktorého súčasťou bol aj e-lerningový kurz o architektúre a zelených budovách, bol výber najkrajších výtvarných prác žiakov. Ešte predtým sme práce vystavili počas TVT 2016 vo vestibule školy. Potom sme práce poslali do celoslovenského kola.
Porota sa zišla v Bratislave 15. 11. 2016 a vyberala zo 436 výtvarných diel z celého Slovenska. My sme veľmi šťastní, že medzi 16 ocenenými prácami boli aj 2 z našej školy: Bol to návrh zeleného domu Samuela Zachara a tvorivá realizácia obytného priestoru od Matúša Kružliaka, ktorý získal aj Cenu Vydavateľstva EUROSTAV.
Vernisáž najkrajších výtvarných prác žiakov sa uskutočnila 9. 12. 2016 o 15. hod. v Detskom múzeu v Bratislave. Po výstave sa obaja ocenení spolu s rodičmi, ktorí ich sprevádzali, presunuli do hotela Sorea Regia, kde ich čakala večera s dezertom a kde boli ubytovaní. Na druhý deň po raňajkách ich čakala exkurzia.
Exkurzia, resp. tematická vychádzka po Bratislave po najvýznamnejších dielach slovenskej modernej architektúry, o ktorých sa deti v kurze učili, sa uskutočnila v sobotu 10. decembra 2016 od 9. hod. do cca 13. hod. Bola spojená s odborným výkladom, ktorý viedla Darina Lalíková, autorka projektu.
Trasa bola naplánovaná od hotela Sorea Regia smerom k PKO – videli River Park, nábrežie Dunaja, Most SNP s Petržalkou, Zukermandel vo výstavbe, Bratislavský hrad, Dom sv. Martina, Slovenské národné múzeum, rekonštruovaný Starý most cez Dunaj, pokračovali uličkami k historickej budove Národného divadla, okolo vianočných trhov na Hlavnom námestí, pozreli si zrekonštruovanú budovu Radnice a pokračovali okolo budovy Magistrátu smerom k Manderláku, oproti prvé obytné domy od Emila Beluša na Nám. SNP, minuli budovu Starej tržnice k prvému obchodnému domu v Bratislave Tesco a k prvému výškovému hotelu Kyjev, odtiaľ k OC Eurovea, obytné veže Panorama City a až k Centralu - k prvému obchodnému a spoločenskému centru, ktoré bolo v Európe vyhlásené ako prvé zelené obchodné centrum, pozrieť si strešnú terasu.
Sme radi, že obaja študenti si okrem ocenení spolu s rodičmi priniesli aj veľa zážitkov. Fotky

Mgr.S.Vargová, Mgr.M.Cerovská

Vianočná zbierka

/galeria/2016-2017/potulky_za_umenim/IMG_1427.JPG

Potulky za umením na SG

8.decembra 2016 sa študenti z tried sekunda, kvinta a sexta so vzťahom k umeniu vybrali objavovať naše skvosty.
V Dome Matice slovenskej si pozreli výstavu p. Gabriela Kuráka, ktorý si za materiál k tvorbe zvolil až božskú hmotu - zem, hlinu a ňou maľuje svoje obrazy.
Neskôr sa presunuli do Novohradského múzea a galérie, kde sa zúčastnili nie každodennej udalosti. Pán reštaurátor Miroslav Janšto si pripravil prednášku o objavení a reštaurovaní nádherného diela maliara Lučenca J.Gyurkovicsa o histórii mesta. Obrovské plátno s rozmermi päť krát tri metre je uložené na Radnici a bude tu aj natrvalo inštalované. Študenti si odniesli nielen poznatok o spôsobe záchrany umeleckých diel a mravenčej práci odborníkov pri ich záchrane, ale aj tajomný príbeh obrazu a jeho návratu do 21. storočia. Fotky

Mgr. S.Vargová, Mgr. M.Cerovská

galeria/2016-2017/Suboj_gymnazii/DSCN0811.JPG

Súboj Gymnázií

Prvý decembrový deň sa niesol v športovom duchu a už pred 8 hod. ráno sa v ŠH Aréna na výstavisku rozcvičovali hráči. Na obvodné kolo v basketbale žiakov SŠ nastúpilo 6 stredných škôl. Hneď po rozlosovaní a otvorení turnaja sme nastúpili proti najťažšiemu súperovi a minuloročnému víťazovi turnaja SPŠ Stavebná. Napriek početným zraneniam v našom tíme, nízkom počte hráčov (6) s jedinou možnosťou striedania sme od začiatku stretnutia viedli s favoritom turnaja až do prvého polčasu o 10 – 15 bodov. Hlavnú zásluhu na našom vedení mal náš najúspešnejší strelec a extraligový hráč Marko Grenda, ktorý svojimi trojkovými pokusmi privádzal súperov do zúfalstva. Výborne mu sekundoval Marián Vaškovič a Eduard Vantruba v pozícii pivota. V druhom polčase sa však súper spamätal a stiahol naše vedenie na 6 bodový rozdiel a v dramatickom závere sa dokonca dostal do jednobodového vedenia. Tesne pred zaznením klaksónu sme mali možnosť dostať sa opäť do vedenia a zaslúžene zvíťaziť, no nepodarilo sa nám premeniť „tutovku" z pod koša a dotiahnuť zápas do víťazného konca, čím sme sa pripravili o možnosť hrať vo finále. Azda najlepšie vystihol priebeh zápasu tréner SPŠ pri gratulácii k výhre keď povedal: „utrpeli sme výhru." Chýbalo nám trošku športového šťastia, ktoré dnes stálo na strane súpera, ale taký je šport.
Po krátkej pauze sme sa však otriasli a ďalší zápas sme podali koncentrovanejší výkon a s príchodom Pavla Ďuriša deklasovali súpera rozdielom triedy a vybojovali si tak vstupenku na zápas o 3 miesto.
Tento zápas predstavoval súboj gymnazistov, kde sme sa postavili proti basketbalovému tímu GBST. V tomto zápase už boli naši hráči značne unavení a napriek dobrému výkonu sa nám nepodarilo nadviazať na predošlú výhru. Celkovo sme skončili na nepopulárnom 4 mieste. Napriek tomu chcem poďakovať chlapcom za výborný, bojovný výkon a disciplinovanú hru, ktorá nás zdobila počas celého turnaja a odozvou súperov bol nejeden potlesk.
Našu školu reprezentovali: Marko Grenda, Marián Vaškovič, Eduard Vantruba, Samuel Bako, Gabriel Vikor, Nikolas Kočiš a Pavol Ďuriš.
Fotky

/galeria/2016-2017/naboj_junior/20161125_091614.jpg

Náboj Junior

V piatok, 25.11.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili 5. ročníka medzinárodnej matematicko - fyzikálnej súťaže Náboj Junior.
Súťažilo sa v štvorčlenných tímoch, ktoré boli zostavené zo žiakov tercie a kvarty, resp. 8. a 9. ročníka ZŠ. Našu školu reprezentovali: Anna Ďurišová a Samuel Socháň z kvarty a Kristína Binková a Veronka Ďurišová z tercie pod vedením vyučujúcej RNDr. Moniky Kapičákovej.
Súbežne prebiehala súťaž na celom Slovensku, aj v Čechách a zaujímavosťou bolo to, že žiaci mohli počas súťaže na plátne sledovať momentálne umiestnenie, nielen v rámci Lučenca, ale aj medzinárodný priebeh súťaže. Motivovalo ich to k vyšším výkonom a k väčšej súťaživosti. V Lučenci sa v budove CVČ zišlo 13 tímov a náš tím obsadil 9. miesto. Nášmu tímu patrí pochvala za snahu, za schopnosť spolupracovať v tíme a za pomerne slušný výkon: vypočítali 14 príkladov za 120 minút bez akýchkoľvek elektronických pomôcok, ktoré neboli vôbec jednoduché.

/galeria/2016-2017/Plavecke_preteky/20161115_094612.jpg

Plavecké preteky

V utorok 15.11.2016 sa konalo Okresné kolo v plávaní žiakov a žiačok vo Veľkom Krtíši. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – žiaci a žiačky ZŠ a žiaci a žiačky SŠ. Môžeme skonštatovať, že v oboch kategóriách sme boli úspešní a spomedzi 50 – ky plavcov sa nám podarilo dosiahnuť výborné výsledky. Vybojovali sme spolu 9 medailových umiestnení.
1. Miesto – Pavol Ďuriš – 50m znak
- Marko Grenda – 50m prsia
2. Miesto – Eduard Vantruba – 50m voľný spôsob
- 50m prisa
- Pavol Ďuriš – 50m voľný spôsob
- Saskia Baculíková – 50m voľný spôsob
- Gabriel Vikor, Eduard Vantruba, Samuel Ďuriška – 3x50m polohové preteky
3. Miesto – Gabriel Vikor – 50m prsia
- Saskia Baculíková – 50m prsia

Školu reprezentovali nasledovní žiaci: Eduard Vantruba, Gabriel Vikor, Marko Grenda, Tibor Varga, Pavol Ďuriš, Samuel Ďuriška, Saskia Baculíková, Bruno Suchánsky Patrik Predajniansky.
Všetkým plavcom gratulujem k peknému umiestneniu, bojovým výkonom a za reprezentáciu školy. Fotky

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23. novembra 216,

v čase konania Testovania T5, bude z organizačných dôvodov

udelené riaditeľské voľno pre triedy príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta + 1.A.

Za pochopenie ďakujeme.

galeria/2016-2017/TVaT/1_20161107_105400.jpg

Týždeň vedy a techniky 2016 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Tak ako vlani a v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sme sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci rozhodli našimi aktivitami podporiť Týždeň vedy na Slovensku (už po desiatykrát). Prebiehal od 7. 11. do 13. 11. 2016.
Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale i exkurzie ktoré sa uskutočnili pred týmto týždňom.
Dňa 30.9.2016 sa uskutočnila exkurzia s triedami príma, sekunda, tercia na akciu „Noc výskumníkov „ v Banskej Bystrici a 17.10.2016 študenti kvarty až oktávy absolvovali celodennú exkurzia do závodu KIA v Žiline, prezreli si futbalový štadión MŠK Žilina a stretli sa aj so známymi futbalistami.
Významnou aktivitou bola aj reprezentácia nášho študenta kvinty Petra Nociara, v dňoch
10-12.11. 2016 na celoštátnom kole Festivalu vedy s prácou: „Manažment, ochrana a údržba významného biotopu" kde z pomedzi 85 prác bol vybratý a postúpil na Swiss Talent Forum, ktoré sa bude konať v januári 2017 vo švajčiarskom meste Thun. Cenu a postup mu prišiel udeliť sám minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky p. Peter Plavčan na záverečnom ceremoniáli súťaže.
Počas celého týždňa mali študenti možnosť bližšie sa oboznámiť s rôznymi vednými disciplínami, novými výsledkami výskumu, teóriami a aktuálnymi témami, ktoré rezonujú vo svete vedy a techniky. Prednášky pre nich pripravili ich učitelia, spolužiaci, ale aj pozvaní hostia, medzi inými Mudr. Tatiana Brémová PhD z Mníchova(Štúdium medicíny, výskum a práca), šachový odborník a tréner Alexander Lavrenčík (história šachu, základy hry), Dr. Pavel Mičianik( Svetová vojna v regióne Novohrad ), Mgr. Ľubica Morková ( Fyzika hrou- fyzikálne experimenty), zástupcovia Európského parlamentu pre mladých (European Youth Parliament - EYP) s EYP- Day- pilotným projektom , mobilné planetárium s lektorom ( digitálne sférické kino umožňujúce nahliadnuť do tajomstiev kozmu pod 360 stupňovým uhlom).
Priestor tiež dostali, výtvarné tvorivé dielne – pod názvom „Deti a architektúra"- z ktorých najlepšie práce poputujú na rovnomennú súťaž, výstava fotografií, vedomostná súťaž iBobor, technika v telesnej výchove, prezentácie vypracovaných projektov, práce SOČ, prírodovedné experimenty v nových laboratóriách, či geologická výstava a prednášky pod názvom „Krása a čary neživej prírody". Pre mladších spolužiakov si pripravili odborné prednášky aj ich starší spolužiaci a ukázali im cestu, ktorou sa môžu v ďalších rokoch uberať aj oni. V piatok mali možnosť študenti zavŕšiť tento na zážitky a iné formy vyučovania bohatý týždeň s výborným anglickým divadlom „Oliver Twist" vo Zvolene, ktoré všetky naše aktivity doplnilo aj o kultúrny rozmer.
Počas tohto a nasledujúceho týždňa prebiehal tiež zber papiera, ktorým študenti chcú prispieť k ochrane stromov v prírode.
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na aktivitách tohto týždňa a verím, že každého študenta tento týždeň s netradičným vyučovaním niečím oslovil, pomohol mu doplniť vedomosti a stal sa inšpiráciou pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní a štúdiu na vysokých školách. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2016-2017/Uspech_nociar_svajc/IMG_20161112_123126.jpg

Úspech na celoštátnom kole festivalu vedy a techniky- postup Petra Nociara do Švajčiarska!!!

Počas Týždňa vedy a techniky na našej škole, prebiehala celoštátna prehliadka a súťaž projektov Festival vedy a techniky v Bratislave, kde 85 projektov z celého Slovenska bojovalo o čo najlepšie umiestnenie pod záštitou Predsedníctva Slovenskej republiky v Európskom parlamente.
Súťaž začala vo štvrtok 10. novembra otváracím ceremoniálom v priestoroch výstaviska Incheba, ktorý odštartoval 3-dňové prezentovanie projektov študentov základných a stredných škôl. Porotcovia z rôznych odborov a rôznych dôležitých postov mali tento rok ťažkú úlohu vybrať najlepšie projekty. Hodnotila sa vedeckosť, originalita a dosah významu projektu, vizuálna prezentácia projektu pomocou posterov, prezentačné schopnosti autora a to aj v cudzom jazyku, reč tela a mnohé iné kritériá.
Počas troch dní mali súťažiaci študenti možnosť pozrieť si aj iné akcie, ktoré sa konali v spojitosti s Týždňom vedy a techniky na Slovensku. Boli to napríklad výstava Cosmos, Veda Netradične, Science Talk a pod. Prezentovanie projektov skončilo až 12. novembra, kedy bolo ukončené hodnotenie a pristúpilo sa k vyhláseniu výsledkov. Našu školu prezentoval v odbore: Enviromentálne vedy, študent sexty Peter Nociar so svojim projektom "Manažment ochrana a údržba významného biotopu". Postup na celoštátnu prehliadku si zabezpečil víťazstvom v krajského kole v Banskej Bystrici. Nakoniec sa mu poradilo prebojovať medzi najúspešnejších účastníkov a postúpil na Swiss Talent Forum, ktoré sa bude konať v januári 2017 vo švajčiarskom meste Thun. Cenu a postup mu prišiel udeliť sám minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky p. Peter Plavčan na záverečnom ceremoniáli súťaže.
Petrovi srdečne blahoželáme, držíme palce vo Švajčiarsku a zároveň želáme veľa síl v ďalšej vedeckej činnosti.
Fotky
Mgr. Helena Kovácsová, Peter Nociar

Pohľadnica pre SG

/galeria/2016-2017/Laax/2016 a.jpg

Ester Maráková – delegátka zo Slovenska na medzinárodnom zasadnutí Parlamentu mladých

Európsky parlament pre mladých (European Youth Parliament - EYP) je medzinárodná organizácia, ktorá má svoje zastupiteľstvá v 39 krajinách Európy. Prostredníctvom nich získavajú mladí ľudia vo veku od 15 do 26 rokov skúsenosti z rôznych oblastí a tém európskej politiky. Je medzinárodnou platformou, ktorá organizuje množstvo zahraničných zasadnutí. Účasťou na týchto zasadnutiach sa študenti zdokonaľujú v osvojovaní si demokratických postupov prostredníctvom neformálneho vzdelávania. V procese prípravy autentických zasadnutí získavajú študenti realistický pohľad na zákonodarné procesy a možnosť formovať si vlastné názory.
Študentka Súkromného gymnázia v Lučenci, Ester Maráková, sa po starostlivej príprave pod odborným vedením PhDr. Viery Jakubove, prepracovala k účasti na medzinárodnom zasadnutí vo švajčiarskom Laax (Laax 2016 - 83th international session of the European Youth Parliament). Vo svojej skupine, ako jediná delegátka zo Slovenska, pracovala na návrhu uznesenia výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.
Priebeh zasadnutia bol zorganizovaný nielen so zameraním na výsledok, ale najmä na samotný proces tvorby, počas ktorého si študenti v praxi osvojovali demokratické princípy tolerancie a rešpektu názoru každého jedného člena inej národnosti, z odlišnej krajiny s inou kultúrou, mentalitou a historickým zázemím. Pre Ester to bola neopakovateľná skúsenosť.
Slúži len ku cti organizátorov, že sa posnažili vytvoriť plnohodnotný program aj pre učiteľov, ktorí prišli do Laax so svojimi študentmi. Prednášky organizátorov EYP, či univerzitných profesorov z Abu Dhabi, workshopy a diskusie na aktuálne celoeurópske témy výchovy a vzdelávania umožnili učiteľom bližšie spoznať kurikulum jednotlivých štátov a porovnať ich so svojimi.
Popri práci na svojich témach mali študenti i vyučujúci vytvorený priestor na spoznávanie okolitej krajiny a prírody, na kultúrny zážitok z Eurokoncertu, či z komentovanej prehliadky švajčiarskych miest Zurichu a Churu.
Veríme, že stretnutie na medzinárodnom zasadnutí parlamentu mladých všetkým poskytol viac, než len skúsenosti z odborných oblastí a jazykovej komunikácie. Poskytol kontakty, priateľstvá a nezabudnuteľné momenty. Fotky

galeria/2016-2017/Sarova_Bystrica/IMG_6496.JPG

Sárova Bystrica 2016


Profesor L.Sára bol učiteľom gymnázia v Banskej Bystrici v období Slovenskej republiky a počas 2. svetovej vojny vyhlásil SNP práve veršami z básne S.Chalupku Mor ho!. Na jeho počesť sa konal už 39. ročník súťaže moderátorov a redaktorov Sárova Bystrica v komornej sále SOS v Banskej Bystrici 27.októbra 2016.
Prvýkrát sme sa zapojili do tejto súťaže a naším želiezkom v ohni spomedzi skoro 40 zúčastnených bol študent sexty Pavol Ďuriš.
Pred súťažou si starostlivo pripravil spravodajský blok, reklamné spoty, interview aj vlastnú reláciu. Na javisku sa všetci súťažiaci objavili štyrikrát, ako súčasť vždy inej vysielacej zmeny a predviedli v spolupráci vždy inú časť vysielania: spravodajstvo, reklamu, interview, alebo ako vedúci vysielacej zmeny aj moderovanie relácie.
Výkony hodnotila mediálne skúsená porota:
Mgr. art. Gabriela Tomajková – RTVS – Rádio Regina B. Bystrica

Mgr. Michal Várošík - RTVS – Rádio Regina B. Bystrica

Mgr. Mariana Kovačechová - RTVS – Rádio Regina B. Bystrica.

Výkony boli posudzované podľa rôznych kritérií: dodržanie časového limitu, splnenie žánru, tvorivosť, schopnosť improvizácie, prispôsobenie sa komunikačnej situácii, vhodnosť použitých jazykových prostriedkov, kultivovanosť prejavu...

V tomto ročníku sme zbierali skúsenosti a ďakujeme P. Ďurišovi za reprezentáciu v kategórii od 15 do 19 rokov. Podľa slov poroty by sa bol umiestnil tesne za víťazmi, okolo 4.-5. miesta, čo je výborný výsledok. Fotky

Mgr. S.Vargová

galeria/2016-2017/citatelska_sezona/0001.JPG

Otvorenie čitateľskej sezóny na SG

Október je medzinárodný mesiac školských knižníc a my sme sa pokúsili spropagovať školskú knižnicu a zároveň pripomenúť krásu čítania otvorením Čitateľskej sezónny 2016/2017.
Veľmi aktívne pri tom pomáhali študenti, ktorí sa z rôznych dôvodov nezúčastnili exkurzia do KIA v Žiline: K. Bodová, V.Mártonová, M. Géč, ale aj p. p. B.Péterová a p. školník. Prípravy na otvorenie čitateľskej sezóny rozbehla knihovníčka SG Mgr. S.Vargová.
Zároveň si žiaci tercie SG a 5. ročníka SZŠ vyskúšali prácu s knižničným fondom a zaraďovaním nových prírastkov do knižnice a stihli sme uskutočniť malú anketu o obľúbenej knihe či autorovi beletrie, ktorá na nástenke vo vestibule školy slúži ako krátka reklama autorom, ktoré naši vyučujúci, študenti, ale aj rodičia či návštevníci čítajú a majú radi.
Tak Vás všetkých pozývame do priestorov knižnice /M/elánia každý štvrtok od 14,00 do 16,00. Alebo podľa osobnej dohody...DOČÍTANIA, PRIATELIA KNÍH!
Viac povedia fotografie...

galeria/2016-2017/anna_frankova/AF -DJGT.JPG

Denník Anny Frankovej v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

20. októbra 2016 sme sa s triedami tercia, kvarta, kvinta a 1.A, sexta a 2.A a vyučujúcimi V. Jakubove, B. Péterovou a S.Vargovou vybrali spoznať príbeh Anny Frankovej trochu inak.
Stále pokračujeme v projekte Ako učiť o holokauste a nadviazali sme na tohtoročnú návštevu koncentračného tábora v Seredi. Život detí počas 2. svetovej vojny je samostatnou témou tejto historickej udalosti a zároveň môže očami rovesníka z tých čias priblížiť túto veľmi vzdialenú skutočnosť autentickejšie ako historické materiály, monografie či učebnice dejepisu.
Hoci naším cieľom bol aj Park ušľachtilých duší vo Zvolene, ktorý pripomína odvahu a statočnosť ľudí, zachraňujúcich životy počas ohrozenia bez triedenia na lepších a podradných, počasie a oprava ciest nám návštevu znemožili. Budeme sa tešiť nabudúce.
Denník Anny Frankovej dramaturgicky spracovali v DJGT pod taktovkou J.Rázusovej/ dramatizácia a réžia/ a U.Ferenčukovej / dramaturgia/. Vytvorili zo súkromného denníka pôsobivú a dynamickú jednoaktovku s výborným využitím rekvizít, ktoré mnohosymbolicky načrtávali okolnosti deja. Študenti, pripravení na predstavenie odkódovali mnohé posolstvá hry a boli schopní ich primerane veku vysvetliť, čo znamená, že divadelná hra v mnohých ohľadoch splnila svoju, nielen poznávaciu úlohu.
Ďakujeme DJGT za tento umelecký zážitok. Fotky

Mgr​​. S.Vargová

/galeria/2016-2017/vojvoda_z_Edinburgu/IMG_6287.JPG

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

Na našom Súkromnom gymnáziu sa od tohto školského roku udomácnil medzinárodný projekt, ktorý sa realizuje prvýkrát celoplošne na Slovensku, má 60 rokov, prebieha už v 140 krajinách sveta a nesie názov Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. Je to program neformálneho vzdelávania.
Cieľom projektu je priviesť mladých ľudí k vytrvalej práci vo viacerých oblastiach a uvedomenie si vlastných pokrokov, dosiahnutia snov a cieľov vďaka vlastnému úsiliu a podpore mentorov.Študenti si môžu zvoliť 3 úrovne : bronzovú, striebornú, zlatú a zapojiť sa do zdokonalenia vlastnej osobnosti v kategóriách : rozvoj talentu, šport, dobrovoľníctvo, dobrodružná expedícia a pri zlatej úrovni aj rezidenčný projekt.Cieľom sú skúsenosti, zážitky, osobný rast , ale plnenie tejto Ceny uvítajú ako prácu naviac aj VŠ pri prijímacích pohovoroch.
Našimi "edinburčanmi" sa stali odvážlivci, ktorí sa s nadšením pokúsia dlhodobo a vytrvalo, každotýždenne športovať, pomáhať vo svojom okolí a prispievať k rozvoju svojho talentu. Patria k nim: D.Danková. M.Križová, P. Nociar, zo sexty a S.Gregorová, L.Mužilová, D.Belková, K.Vidličková, M.Hlásnik z triedy kvinta a 1.A.
Ich aktivity zastrešil ako vedúci projektu D.Turčáni a ochranné krídla im poskytla organizácia Strom života, čím vytvorili na škole Študentský environmentálny klub.
Plnenie prvej úrovne trvá 6 mesiacov a všetci potom budú čakať na vyhodnotenie svojich aktivít a udelenie medailí. Držíme im palce. Fotky

Mgr. S.Vargová

/galeria/2016-2017/DOD_oc_Galeria/P1130696.JPG

DOD Súkromného gymnázia v Lučenci v OC Galéria

„Prísť – vidieť – zažiť" bolo hlavnou myšlienkou Dňa otvorených dverí, ktoré dňa 26. októbra 2016 v priestoroch OC Galéria zorganizovali pedagógovia a študenti Súkromného gymnázia v Lučenci. Širokej verejnosti sme takýmto spôsobom umožnili bližšie spoznať vyučovacie predmety anglický jazyk, nemecký jazyk, biológiu, matematiku, fyziku a telesnú a športovú výchovu, ktoré sme predstavovali na jednotlivých stanovištiach. Mnohí známi, priatelia, rodičia, starí rodičia, i neznámi okoloidúci s nami strávili niekoľko príjemných chvíľ. Tešíme sa na Vás aj nabudúce! Fotky

/galeria/2016-2017/Amavet/14600866_1180648252009757_3817518145269467406_n.jpg

Postup na celoštátne kolo Festivalu Vedy !!

Dňa 21. 10. 2016 po výbornom výkone v krajskom kole Festivalu vedy v Banskej Bystrici pri prezentácii a obhajobe svojej práce „Manažment, ochrana a údržba významného biotopu". pred odbornou komisiou si študent sexty Peter Nociar vybojoval postup na celoštátne kolo Festivalu vedy, ktoré sa uskutoční v Bratislave 8.11.-11.11.2016, v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
Srdečne gratulujeme a do ďalšieho kola prajeme veľa úspechov. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

galeria/2016-2017/Den_jablk/027.JPG

21. október – Deň jabĺk

Pri príležitosti Dňa jabĺk, žiaci primy zrealizovali výstavku spojenú s ochutnávkou jabĺk. Bol piatok, 7 hodín ráno a šikovní žiaci usilovne krájali, aranžovali a pripravovali rôzne odrody jabĺk, pre prichádzajúcich žiakov, rodičov, učiteľov a všetkých „návštevníkov" našej školy.
Hneď pri vstupe do školy boli pripravené uvádzačky – Lenka Paulovičová s Klárou Mihulovou, ktoré pripomenuli žiakom a rodičom význam tohto dňa a pozvali ich k bohato prestretým stolom. Na stoloch sa nachádzalo 7 odrôd jabĺk, chutné recepty, nutričné hodnoty jabĺk, hlasovacia urna a fantastický jablkový koláč, ktorý upiekla Lenka Paulovičová. Počas tohto dňa sa skonzumovalo viac ako 15 kg. jabĺk a každý mal možnosť zapojiť sa do hlasovania za najchutnejšiu odrodu.
Deň pôvodných odrôd jabĺk - Apple Day, sa oslavuje od roku 1991. Tento deň poukazuje na rozmanitosť odrôd jabĺk v jednotlivých lokalitách s cieľom uznania a udržiavania ich prínosu pre miestne bohatstvo.
Spotreba ovocia by mala byť 100 – 106 kg na osobu za rok. U nás je to zhruba 50 – 55 kg, čo je veľmi málo. Aj z tohto dôvodu, sme sa rozhodli zrealizovať výstavu jabĺk a aspoň malou mierou prispieť k zvýšeniu týchto nelichotivých čísel.
Výsledky hlasovania (počet hlasov):
1. miesto – Granátové jablko (29)
2. miesto – Rubinola (23)
3. miesto – Golden delicius (22)
4. miesto – Jonathan (13)
5. miesto – Gala (9)
6. miesto – Jonagold (5)
7. miesto – Camelo (2)
Veľká pochvala patrí žiakom: Lenke Paulovičovej, Kláre Mihulovej, Samuelovi Eliot Kollárovi, Ivanovi Kulichovi, Branislavovi Adamove, Zsófii Szitás, Matejovi Štefancovi, z 5. roč.: Anne Varšovej, Matejovi Bartošovi a Samuelovi Zacharovi. Fotky

galeria/2016-2017/Murgasove_dni/P1130500.JPG

Murgašove dni za účasti našich študentov

Vybraní študenti z ročníkov príma, tercia, kvarta, kvinta a sexta sa pod vedením pani učiteľky fyziky Mgr. Ľubici Morkovej, poctivo pripravovali niekoľko dní vo fyzikálnom laboratóriu. Nadobúdali nové vedomosti a skúšali fyzikálne experimenty, ktoré predviedli počas seminára 7. Murgašove dni 14.10. 2016 na ZŠ Vajanského, pre pozvaných učiteľov fyziky ako aj žiakov školy. Každý z pokusov náležite vysvetlili pozvaným hosťom, ktorým zároveň odpovedali a veľmi správne, na ich množstvo otázok, čo svedčilo o ich zodpovednej príprave a výbornom vedení p. učiteľkou. A že im to išlo ozaj výborne môžem potvrdiť a vy si ich môžete pozrieť aj na fotografiách. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

galeria/2016-2017/Exkurzia_do_Kia/P1130505.JPG

Exkurzia k Týždňu vedy a techniky- do závodu KIA v Žiline

V pondelok 17. 10. 2016 sa študenti horných ročníkov Súkromného gymnázia s pani učiteľkami p. Vašašovou, p. Palkovičovou a p. Kovácsovou zúčastnili na exkurzii, konanej v rámci blížiaceho sa Týždňa vedy a techniky. Do tajov výroby áut Kia, ich distribúcie a vyvinutých modelov boli študenti zasvätení v školiacom stredisku a následne priamo vo výrobe sa mali možnosť presvedčiť o úžasnom technickom pokroku pri výrobe áut. Väčšina liniek bola plne automatizovaná a pracovníkov výroby sme mali možnosť vidieť, len vo veľmi malom množstve. Najviac ich bolo na montážnych linkách, kde dochádzalo k finalizácii a z pásu odchádzali hotové automobily.
A keď už sme boli v športovej Žiline nedalo nám nahliadnuť aj za brány MŠK Žilina. Tajomstvami klubu nás oboznámil p. Vítko PR manager. Previedol nás sieňou slávy a press centrom, ktoré si študenti radi vyskúšali. Sprevádzal nás až do šatní futbalistov a umožnil nám aj stretnutie s niektorými z nich. Na záver si niektorí zo študentov vyskúšali aj kvalitu trávnika a hoci sa im veľmi nechcelo museli sa vybrať domov. Veď týždeň vedy na nich ešte len čaká a prinesie im nové zaujímavosti a nahliadnutia do tajov vedy. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2016-2017/noc_vyskumnikov/P1130376.JPG

Naši študenti na Európskej noci výskumníkov 2016

Posledný septembrový deň, piatok 30.9.2016, sa študenti tried príma, sekunda, tercia a 4.A (Danka Drozdová, Ivan Adam) stali súčasťou 10.ročníka festivalu vedy - Európskej noci výskumníkov 2016.
V priestoroch obchodného centra Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici sa predstavilo 27 vedeckých stánkov a prezentácií z UMB v Banskej Bystrici, Žilinskej univerzity, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Energolandu a viacerých výskumných ústavov SAV .
Študenti tak mohli vyskúšať prístroj, na ktorom trénujú budúci chirurgovia, videli pokusy so suchým ľadom, pozorovali kryštáliky rôznych liečiv cez mikroskop, získali informácie o dravcoch, mineráloch Slovenska, stretli vedcov z ústavu ekológie lesa, ktorý predstavili lesných votrelcov, bol im predstavený stres a fóbia tak, ako ich nepoznajú.
Študentov prezentácie zaujali a v mnohých sa iste prehĺbilo presvedčenie spojiť svoju budúcnosť s vedou a technikou, v čom im držíme palce. Fotky
Ing. Adriana Vašašová

Deň otvorených dverí

/galeria/2016-2017/plavecky/238.JPG

Plavecký výcvik

Prvý októbrový týždeň sa žiaci primy, sekundy a tercie zúčastnili zdokonaľovacieho plaveckého výcviku. Plavecký výcvik sa uskutočnil v priestoroch krytého bazéna vo Veľkom Krtíši. Po príchode na plaváreň vedúci výcviku p. uč. Paľaga na základe testovania diferencoval žiakov do 3 skupín podľa výkonnosti.
Tretia skupina začiatočníkov pracovala pod vedením p. uč. Mariana Berkyho, druhá skupina mierne pokročilých plávala pod vedením p. uč. Petra Vinarčíka a prvá skupina plavcov trénovala pod vedením p. uč. Milana Paľagu.
Po rozdelení do skupín boli všetci žiaci poučení o bezpečnosti, oboznámení so zdravotným významom plávania a saunovania, organizačným plánom a cieľmi zdokonaľovacieho plaveckého výcviku. Po úvodných inštrukciách všetci plní očakávaní naskákali do vody a s chuťou sa pustili do tréningového procesu.
Voda v plaveckom bazéne mala príjemných 28oC, čo umocňovalo radosť z plávania. Žiaci počas piatich dní prešli prípravnou, základnou a zdokonaľovacou etapou podľa zaradenia do výkonnostnej skupiny. Všetky deti sa zdokonalili v technike najjednoduchšieho no veľmi efektívneho plaveckého spôsobu – prsia, osvojili si súhru paží a nôh, naučili sa technicky správne dýchať, zdokonalili sa v obrátkach, skokoch do vody, potápaním ako aj orientáciou vo vode. Niektorí žiaci tretej a všetci žiaci druhej a prvej skupiny si zdokonalili plavecký spôsob – kraul a znak a niektorým žiakom z prvej skupiny sa podarilo naučiť aj najťažší plavecký spôsob – motýlik. Plávanie sa striedalo s prestávkami a hrami v menšom bazéne s teplotou 32oC.
Posledný deň plaveckého výcviku v piatok sa konali plavecké preteky v ktorých žiaci mohli zúročiť vedomosti a zručnosti získané z predošlých dní. Tieto boli aj pre nás pedagógov milým prekvapením. Mnohí žiaci si odstránili zlozvyky, zlepšili techniku a výkonnosť. Z tretej skupiny zaznamenali najväčší pokrok Jakub Karásek, Šimon Pulovič, z druhej skupiny sa najlepšie darilo Jakubovi Landlovi, ktorý počas pretekov súvisle odplával „kraulom" úctyhodných 1050 m. Marko Beran odplával „prsiami" pekných 1300 m. a darilo sa tiež Miriam Cifrovej, ktorá postúpila do prvej skupiny. Z prvej skupiny najlepšie výsledky zaznamenala Terezka Gáborová, ktorá súvisle preplávala „kraulom" neuveriteľných 2600 m. a keby sme ju nezastavili zrejme by plávala do teraz. Danko Leonard Preplával 2250 m a Samuel Ďuriška pekných 2000 m. Zvlášť by som chcel oceniť Veroniku Ďuriškovú a Saskiu Baculíkovú za najväčšiu bojovnosť ktorú prejavovali počas celého plaveckého výcviku a svojou húževnatosťou sa doťahovali na tých najlepších. Po pretekoch všetci žiaci zregenerovali v saune a boli im odovzdané diplomy s menom a výsledkami pretekov.
Samozrejme veľká pochvala patrí všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili zdokonaľovacieho plaveckého výcviku. Ďakujem tiež kolegom za ich odborný, individuálny a profesionálny prístup k žiakom. Verím, že si každý prišiel na svoje a všetci zúčastnení si odniesli len pekné zážitky. Fotky
PaedDr. Milan Paľaga

/galeria/2016-2017/OCAP/P1130103.JPG

Ochrana človeka a zdravia – účelové cvičenie

V piatok 9. septembra sa v areáli Súkromného gymnázia v Lučenci konalo účelové cvičenie – Ochrana človeka a zdravia. Cieľom cvičenia bola teoretická a praktická príprava, rozvoj schopností komunikovať v rôznych situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka, rozšíriť si poznatky v zdravotníckej príprave a zdokonalenie pohybových schopností prostredníctvom športových hier. A že išlo skutočne o život, bolo zrejmé hneď po príchode do areálu školy.

Na žiakov 5 roč., prímy – septimy čakala na piatich stanovištiach streľba zo vzduchovky pod vedením Mgr. Heleny Kovácsovej, hod granátom pod vedením Mgr. Adriany Vašašovej, topografii sa výborne zhostila Mgr. Kristína Kováčová, prvú pomoc oduševnene prednášala Ľubica Preislerová a športovo - pohybových hier sa podujal PaedDr. Milan Paľaga.

Počasie nám skutočne prialo a nechýbal ani smiech, súťaživosť, presná muška, ale aj zamyslenie sa a vstrebávanie nových vedomostí a zručností. Žiaci si mohli prakticky vyskúšať prenos raneného, stavanie stanu, nasadenie masiek, spoznať dopravné značky, zorientovať sa v teréne, zastrieľať si na terč, zašportovať a vyskúšať si mnoho ďalších sprievodných aktivít. Na záver chcem poďakovať žiakom a kolegom za skvelú spoluprácu a verím, že si všetci zúčastnení odniesli nielen vedomosti, ale aj príjemné zážitky. Fotky

Poďakovanie organizátorov Dobrovoľníckej obývačky (Ľubomíra Karmanová)

Dobrý deň vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

chcem sa Vám touto cestou poďakovať za Vašu ústretovosť pri organizovaní Dobrovoľníckej obývačky 22. septembra v OC Galéria. Aj Vy máte zásluhu na jej úspešnom priebehu. Poďakovanie patrí aj ochotným pedagógom, ktorí žiakov na podujatí doprevádzali.

ZVLÁŠŤ SA CHCEM POĎAKOVAŤ ŽIAKOM, KTORÍ SA AKO DOBROVOĽNÍCI PODIEĽALI NA ORGANIZAČNOM ZABEZPEČENÍ PODUJATIA. Svojej pridelenej
úlohy sa zhostili veľmi zodpovedne, čím dokázali, že majú nielen srdce na správnom mieste, keďže sú ochotní nezištne pomáhať, ale tiež, že sú aktívni, spoľahliví a pracovití, čo je v ich veku úctyhodné.

Sú to žiačky SÚKROMNÉHO GYMNÁZIA v Lučenci RÁCHEL MLYNÁRIKOVÁ, LAURA MUŽILOVÁ A SOFIA GREGOROVÁ, ktoré zabezpečovali občerstvenie, uvádzanie hostí do obývačky, mali na starosti prezenčné listiny a pomáhali aj pri zariaďovaní obývačky. Žiak GYMNÁZIA B. S. T. JOZEF PAVLOVIČ zabezpečoval ozvučenie podujatia, video prezentácie lučenských sociálnych zariadení, videoprojekciu a fotomateriál z celej akcie.

Cieľom nášho podujatia bolo podnietiť u mladých ľudí záujem o dobrovoľníctvo, čo sa nám podarilo. Dôkazom je množstvo žiakov, ktorí sa zaregistrovali ako noví dobrovoľníci a prejavili chuť podieľať sa v budúcnosti na dobrovoľníckych aktivitách. Za výchovu a vzdelávanie takýchto mladých ľudí Vám patrí veľká úcta.

Pripájam link na fotoriport v Novohradských novinách. Kompletný článok vyjde v utorkovom vydaní Novohradských novín.
http://nasnovohrad.sme.sk/c/20283416/dobrovolnicka-obyvacka-praskala-vo-svikoch.html#storm_gallery_49625


Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

S pozdravom

MGR. ĽUBOMÍRA KARMANOVÁ

REGIONÁLNY KOORDINÁTOR
_SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien_

/galeria/2016-2017/Studenti_na_akcii_/P1130265.JPG

Študenti na akcii "Mesto Lučenec v Pohybe"


Naši študenti prímy a sekundy podporili vo štvrtok svojou účasťou vytvorenie rekordu-" Najviac ľudí v pohybe pri tanci" a so záujmom si žiaci prezreli aj prezentácie športových klubov. Fotky

Píšu o nás

galeria/2016-2017/muzeum_holokaustu_sered/fotky_3/aaIMG_5996.JPG

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

V predvečer Pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia študenti gymnázia navštívili vo štvrtok 8. 9. 2016 Múzeum holokaustu v Seredi. Dôvodov pre uskutočnenie tejto exkurzie bolo hneď niekoľko. Problematikou holokaustu sa naše gymnázium zaoberá systematicky a dlhodobo. Na škole sa totiž už niekoľko rokov realizuje zásluhou pani učiteľky Soni Vargovej medzinárodný projekt Ako učiť o holokauste, v rámci ktorého sa zrealizovalo množstvo zaujímavých podujatí. Keďže v Seredi vzniklo Múzeum holokaustu ako jediné na Slovensku, rozhodli sme sa ho navštíviť. Naše rozhodnutie ovplyvnil aj nárast rôznych negatívnych spoločenských javov nielen na Slovensku ale v podstate v celej Európe. Šírenie radikalizmu, extrémizmu, xenofógie a intolerancie najmä medzi mladými ľuďmi spôsobujú destabilizáciu, chaos a neistotu a môžu vyústiť do nepokojov a rôznych útokov a to je vždy nebezpečné. Navyše popieranie holokaustu a zastieranie skutočnej povahy a podstaty režimu vojnového slovenského štátu určitými skupinami, ktoré sa deje, sú znevážením a zneuctením všetkých obetí nielen holokaustu, ale všeobecne všetkých totalitných režimov...
V období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali. Preto tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky a autentické miesto, ktoré sa viaže k tragickému obdobiu „riešenia židovskej otázky na Slovensku" počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón (fotky1), v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 9. septembra 1941 schválila nariadenie o právnom postavení Židov známe pod názvom Židovský kódex. Židovský kódex patrí k najtvrdším právnym normám z obdobia existencie Slovenskej republiky 1939 – 1945. Svojou krutosťou prekonal aj protižidovské právne normy Nemeckej Ríše. Tento kódex označil a svojimi definíciami vyčlenil časť obyvateľstva Slovenska ako menejcennú vrstvu. Aplikovaním tejto normy boli Židia zbavení ľudských a občianskych práv. Znamenal zákaz uzatvárať zmiešané manželstvá, stratu volebného práva, zákaz vykonávania niektorých povolaní, obmedzenie listového tajomstva, obmedzenie náboženského života, vzdelania, zamestnávania, manipuláciu s majetkom a jeho § 22 nariaďoval židovským obyvateľom vo veku od 16 do 60 rokov pracovnú povinnosť pod dozorom ministerstva vnútra. Tento paragraf sa stal symbolom vrcholiacej tragédie slovenských Židov. Slovenská vláda v poslednej tretine marca 1942, odvolávajúc sa práve na túto pracovnú povinnosť Židov, začala deportovať židovských obyvateľov z územia Slovenska (fotky2).
Pracovný tábor pre Židov v Seredi bol zriadený v septembri 1941 v časti vojenského objektu. Pôvodne sa so seredským táborom počítalo iba ako s táborom dislokačným, resp. táborom pracovným pre Židov, kde by sa využila pracovná sila tých, ktorí boli vyradení z verejného hospodárskeho života. Hlavným podnikom tábora bola veľká stolárska dielňa. V tábore sa nachádzala aj zámočnícka dielňa a prevádzka na výrobu betónového tovaru. Ženy boli zamestnané v krajčírskej dielni, kde šili čiapky, rovnošaty, bielizeň, pracovné plášte. Väzni v tábore spávali na podobných drevených pričniach ako väzni v Osvienčime. Tábor spočiatku strážilo 55 príslušníkov Hlinkovej gardy. Ženatí gardisti zarábali asi dvetisíc korún mesačne, slobodní o päťsto menej. V tom čase bol priemerný mesačný plat robotníka osemsto korún.
Avšak už koncom februára 1942 bolo isté, že pracovné tábory sa zmenia na koncentračné tábory pre sústreďovanie židovských osôb určených na deportácie do nacistických koncentračných táborov. Deportácie Židov do koncentračných táborov sa uskutočnili v dvoch etapách. V prvej etape od marca do októbra 1942 bolo do koncentračných táborov na územie okupovaného Poľska vypravených 57 transportov. Z toho 38 transportov odišlo do železničnej stanice Naleczów pri Lubline a zvyšných 19 transportov smerovalo do Auschwitzu. V prvom transporte z Popradu dňa 25. marca 1942 bolo vyvezených 1000 mladých žien a dievčat. Nasledovali transporty práceschopných mužov. Deportácie boli prerušené na jeseň 1942, keď na svetlo vyšli zrejmé pochybnosti o osude deportovaných.
Najotrasnejší pohľad poskytovali dva posledné transporty. Jeden z nich bol určený pre pacientov židovskej nemocnice v Seredi, ktorí boli bezvládni a nedokázali sa hýbať. Druhý pozostával z duševne chorých, telesne postihnutých, ktorých zozbierali zo všetkých liečebných ústavov. To bol posledný transport, ktorý 20. októbra 1942 opustil Slovensko. V prvej vlne deportácií bolo zo Slovenska násilne vyvezených 57 752 Židov, z ktorých holokaust prežilo len niekoľko sto.
V druhej etape, po potlačení SNP a následnej okupácii Slovenska nacistickými vojenskými a policajnými jednotkami bol v Seredi zriadený koncentračný tábor. Od septembra 1944 do marca 1945, bolo zadržaných a v tábore väznených 11 719 Židov. Do Serede sústredili Židov, ktorí ešte zostali na území Slovenska. V tábore boli Židia vystavení krutému zaobchádzaniu a vraždám. Väzni museli napríklad celú noc pochodovať po areáli tábora. Tých, ktorí spadli, zastrelili, alebo surovo zmlátili. V zime polievali väzňov studenou vodou. Posledný transport s 360 osobami odišiel zo Serede 31. marca 1945 do Terezína.
Sereď je jediné miesto na Slovensku, kde sa zachovali pôvodné objekty tábora. V máji 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti sú k dispozícii dve z piatich budov. V nich je expozícia zameraná na riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 a vzdelávacie centrum (fotky3).
Postupne budú otvorené aj expozícia ubytovania väzňov a ich pracoviská - stolárska, betonárska, krajčírska a zámočnícka dielňa.
A nebude chýbať ani pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska a spomienka na záchrancov s ocenením Spravodliví medzi národmi, ktorí riskovali vlastný život a pomáhali Židom.
Pred návštevou múzea sme na škole aktuálne premietli pre všetkých študentov slovenský film Nedodržaný sľub, ktorý umeleckými prostriedkami spracoval túto tému a jeho časť je venovaná práve táboru v Seredi. Žiaci poznajú z predchádzajúcich premietaní aj vynikajúci slovenský film Obchod na korze venovaný „riešeniu židovskej otázky" na Slovensku počas 2. svetovej vojny. Napriek tomu, že naši študenti sú s touto témou pomerne obšírne oboznámení, múzeum nás doslovne prekvapilo. Moderné múzeum, myslím si, že na európskej úrovni, s veľkou výpovednou hodnotou, originálnym spracovaním problematiky oslovilo aj mladých ľudí. A o to by predsa malo ísť predovšetkým. Odporúčame všetkým školám...

/galeria/2016-2017/Skolsky_film/Pamataj Zachor0004.JPG

Školský film Pamätaj / Zachor,

ktorý vznikol na pôde SG, premietaný v synagóge Lučenca pri príležitosti Pamätného dňa obetí holoakustu.

V rámci našich aktivít v projekte Ako učiť o holokauste sme nielen navštívili Múzeum holokaustu v Seredi 8.9. 2016 vďaka p.p. V.Jakubove, ale sme ukončili aj jednu dlhodobú aktivitu na Súkromnom gymnáziu.
Presne v Deň pamiatky obetiam holokaustu a obetiam rasového násilia 9.9. 2016 pred odhalením pamätníka Memento P. Kalmusa v zrekonštruovanej neologickej synagóge v Lučenci mal premiéru náš školský film Lučenec a holokaust - Pamätaj/ Zachor, ktorý sme pripravovali pre tento deň po dohode s Pamiatkovým úradom v Lučenci a p. A. Moravčíkovou.
Od novembra 2015 sme s 3 študentkami 3.A : D.Drozdovou, M. Belovovou, M. Mikušovou spracovávali nájdený materiál, hľadali zdroje, počúvali výpovede svedkov holokaustu, fotili mesto, synagógu, vytvárali scenár, triedili materiál, nahrávali komentár, upravovali strih.K obsahu filmu prispela aj D. Danková, študentka kvinty. V spolupráci s p.p. P. Tinákom doplnili film pôsobivou animáciou.
Film má dĺžku 25 minút a na tejto ploche približuje pomocou výpovedí svedkov holokaustu v Lučenci, úryvkov z dokumentárnych filmov, fotografií, citácií z kníh a faktov Lučenec a udalosti spred viac ako 70 rokov. Film obsahovo približuje život židovskej komunity pred 2. svetovou vojnou, obsadenie Lučenca Maďarskom, prvé protižidovské opatrenia, vznik geta a prvé transporty.
Film má byť využívaný na didaktické účely. Očakávame ešte povolenie na stálu verejnú projekciu z Los Angeles, kde sídli Inštitút vizuálnej histórie a databáza výpovedí pamätníkov holokaustu USC Shoah Faundation. Tento inštitút a Dokumentačné stredisko holokaustu film podporili. Film bude od októbra premietaný v synagóge školám pri ich návšteve Lučenca a synagógy.
Boli sme zároveň svedkami odhalenia Pamätníka obetiam holokaustu na Slovensku od P. Kalmusa prezidentom republiky A. Kiskom a uloženia časovej schránky v obnovenej synagóge.
Tešíme sa, že sme tento projekt dokončili a obyvateľom i návštevníkom Lučnenca sme primeranou a veľmi názornou formou priblížili, prečo sa vvtratila židovská komunita z mesta, prečo synagóga dlho chátrala, aké historické udalosti to ovplyvnili, ale hlavne sme si pripomenuli, že predsudky, nenávisť, nepochopenie a nevedomosť sú zlými radcami na našich cestách životom.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za podporu a pomoc.A Róbertovi Vargovi za technickú realizáciu celého projektu. Fotky

Mgr. S.Vargová

Oznam rodičom

Preukaz žiaka ISIC/EURO26

Slávnostné otvorenie školského roka

Európsky parlament pre mladých (EYP)

Európsky parlament pre mladých (EYP) je jedinou medzinárodnou platformou, ktorá ponúka účastníkom širokú paletu zahraničných zasadnutí, na ktorých sa majú možnosť zúčastňovať a osvojovať si tak demokratické postupy počas autentických zasadnutí. Hľadanie konsenzu je oveľa ťažšie pokiaľ ide o multikulturálny dialóg. EYP podporuje neformálne vzdelávanie formou záujmových aktivít, ktoré prinášajú účastníkom bližší pohľad na fungovanie zákonodarných inštitúcií. Považuje to za jedno z odvetví, v ktorých teória nie je dostatočná na pochopenie zložitých procesov. Realistický pohľad na zákonodarné procesy považuje za veľmi dôležité, keďže politika nás obklopuje každý deň, zákony formujú naše životné prostredie a povinnosti v rámci komunity. Porozumenie daným aktivitám dáva mladým ľuďom lepšiu možnosť formovať si vlastné názory a eliminuje možnosť správania pod vplyvom dogmatických názorov v spoločnosti.
Európsky parlament pre mladých na Slovensku (European Youth Parliament SK – EYP SK) je jednou z 39 organizácii pod patronátom medzinárodného EYP. Ponúka mladým ľuďom vo veku 15 až 26 rokov príležitosť vyjadriť svoj názor k momentálnym problémom v európskej politike. EYP SK zoskupuje študentov a dáva im možnosť vymieňať si v rámci celej Európy názory na nutnosť formovania ich kontinentu. Študenti sa učia prijímať názory rôznych národností s ohľadom na ich históriu, zvyky, alebo vnútropolitickú situáciu. Vďaka daným úlohám si rozvíjajú samostatné myslenie, vyjadrovacie schopnosti v anglickom jazyku, osvojujú si princípy demokracie a rozvíja sa ich záujem o súčasné dianie vo svete.
EYP organizuje medzinárodné zasadnutia, ktorých sa zúčastňujú študenti zo všetkých 39 členských krajín EYP vybraní na národných výberových zasadnutiach jednotlivých členských krajín EYP. Na národnom výberovom zasadnutí Európskeho parlamentu pre mladých na Slovensku boli na medzinárodné zasadnutia vybraní aj naši študenti Ján Danko, Júlia Gonová a Ester Maráková.
Ján Danko sa zúčastnil týždňového zasadnutia v Zadare v Chorvátsku, Júlia Gonová týždňového zasadnutia vo Viedni v Rakúsku a najväčšieho medzinárodného zasadnutia EYP v Rennes vo Francúzsku, ktoré prebiehalo od 14. júla do 24. júla 2016. Má sa ešte zúčastniť medzinárodného zasadnutia v Hradci Králové v Čechách. Ester Maráková sa ešte len zúčastní desaťdňového medzinárodného zasadnutia v Laax vo Švajčiarsku, ktoré sa uskutoční v októbri 2016 a medzinárodného zasadnutia v Hradci Králové v Čechách, ktoré sa uskutoční v novembri 2016.
Pre Julku Gonovú a Jána Danku, podľa ich vyjadrení (Text Ján Danko Chorvátsko, Júlia Gonová Rakúsko, Júlia Gonová Francúzsko), to boli nezabudnuteľné dni plné pozitívnych zážitkov, nových skúseností, nových vedomostí ako aj nových priateľstiev (Fotky Ján Danko Chorvátsko, Júlia Gonová Rakúsko, Júlia Gonová Francúzsko). Obaja vzorne reprezentovali seba, svoje rodiny, Súkromné gymnázium v Lučenci, mesto Lučenec aj Slovenskú republiku. Ďakujeme...

/galeria/2015-2016/Peter_Nociar_vo_Francuzku/DSCN7429.JPG

Úspešná reprezentácia študenta Súkromného gymnázia vo Francúzsku

Po úspešnom celoštátnom kole SOČ v Bratislave, študent kvinty Peter Nociar, reprezentoval svoj environmentálny projekt, a tým aj Slovenskú republiku na Expo Science Europe, ktoré sa konalo 9. až 15. júla 2016 v meste Toulouse na juhu Francúzska. Možnosť reprezentovať Slovensko na tejto medzinárodnej prehliadke projektov si vybojovalo 5 študentov aj zo Slovenska. Spolu sa jej zúčastnilo 30 krajín nielen z Európy, ale aj Afriky, Stredného Východu, Ázie, či dokonca Strednej Ameriky. Z viac ako 100 projektov vybrali odborníci
5 najlepších projektov, ktoré boli ocenené za osobitný a verejný rozvoj vedy, medailou Georges Charpaka. Jednu získal aj Slovák Dominik Juračka. Následne bolo odovzdaných 10 medailí- Médaille Michel Crozon, za výnimočnú vedeckú prácu, ktorá bola udelená aj nášmu úspešnému študentovi Petrovi Nociarovi .
Petrovi srdečne gratulujeme k dosiahnutému výnimočnému úspechu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Súkromného gymnázia, mesta Lučenec ako aj Slovenskej republiky. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová, Peter Nociar

/galeria/2015-2016/Gardenparty/3.jpg

Garden party

Už tradične niekoľko rokov sa pri príležitosti ukončenia školského roka na našich súkromných školách koná veľmi milé a príjemné podujatie – záhradná slávnosť Súkromných škôl v Lučenci. Na tejto slávnosti sa schádzajú žiaci, učitelia, rodičia a priatelia všetkých našich škôl aby sa zúčastnili vyhodnotenia školského roka a ocenenia žiakov jednotlivými školami a udelenia výročných cien súkromných škôl. Garden party je tiež príležitosťou spoločného posedenia učiteľov a rodičov, výmeny názorov, nápadov a návrhov, aby naozaj platilo, že sme otvorenými školami akýmkoľvek podnetom a pripomienkam, a to i tým kritickým. Veď všetci sledujeme jeden spoločný cieľ, aby naši študenti a vaše deti dostali kvalitné vzdelanie a odchádzali od nás ako komplexné osobnosti schopné úspešne sa uplatniť v živote na akomkoľvek poste kdekoľvek doma i v zaqhraničí. Garden party 29. júna 2016 však bola tak trochu výnimočná a špecifická prvýkrát sa konala v areáli súkromných škôl v Opatovej. Príprava takéhoto podujatia vo vlastných priestoroch bola organizačne náročná, ale učitelia a zamestnaci súkromných škôl ju pod gesciou manažéra školy zvládli na výbornú. Krásne počasie, výborná účasť rodičov a priateľov súkromných škôl, množstvo sprievodných aktivít pre deti, guľáš a občerstvenie pre všetkých, veľkých i malých, umožnili všetkým stráviť v priateľskej atmosfére príjemné popoludnie a podvečer. Veľmi pozitívne hodnotenia tohoročnej záhradnej slávnosti nám vymedzili do nasledujúcich rokov náročnú úlohu – záhradnú slávnosť organizovať už len v areáli súkromných škôl a zvyšovať kvalitu jej sprievodných podujatí...
Výročné ceny za školský rok 2015/2016 boli jednotlivými súkromnými školami udelené nasledovne: Súkromná základná umelecká škola – Cornélia Hricová za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore, Súkromné gymnázium – Júlia Gonová za mimoriadne viacnásobne úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom i medzinárodnom meradle, Súkromná základná škola – Samuel Zachar za úspešnú a všestrannú reprezentáciu školy v rôznych oblastiach. Súkromné gymnázium udelilo v tomto školskom roku aj mimoriadnu cenu Petrovi Nociarovi za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Fotky

Píšu o nás

Po kliknutí na obrázok sa otvorí celý článok.

Článok z novín o našej ocenenej pani učiteľke V.Jakubove

Žiacka knižka